تعبیر دیدن ' ابرو ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر ابرو دین است و اگر ابروهایش را کامل و بدون نقص ببیند زینت و اراستگی دینش کامل و تمام است . اگر ببیند ابروهایش فرو ریخت تعبیرش نیز خلاف این است .

کرمانی می گوید : اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است قصد کاری می کند که موجب بدنامی اوست و اگر برخلاف این ببیند قصد کاری می کند که موجب نیکنامی و صلاح دین اوست و اگر ببیند ابروهایش سفید شده است بر علم و متانت و وقار او افزوده می شود ولی مالش کاهش می یابد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند یک ابرویش ریخته و موی ابروی دیگر را هم کنده شده در مال و جاه و مقامش نقص و کاستی پیدا می شود و بعضی گفته اند دلیل نقص و کاستی در زینت و اراستگی دین اوست .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۸ساعت 23:4  توسط admin |