دیدن پیامبران در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد .

علامه مجلسی (قده) می نویسد : اگر کسی در خواب پیغمبرزاده ای را دید نشان انست که در ان سال اسایش و رفاه بیند و عزت و نعمت و شرف و دولت و ظفر و سعادت و ریاست و قوت وراحت یابد . چنانچه در خواب رسول خدا (ص) را ببیند ان ولایت و اعل ان به اصلاح درایند و شما نیز در چهان کاری به غایت نیکو و پسندیده انجام می دهید که موستوجب بهشت هستید لیکن (شاید) به چیزی مبتلا گردید . چنانچه در بند باشید ازاد می شوید . اگر فقیر و درویش هستید توانگر و ثروتمند می شوید . اگر در غربت باشید به خانه و کاشانه خود برمی گردید . اگر مقروض و وامدار باشید دین شما ادا می شود . چنانچه بیمار باشید شفا می یابید .اگر کافری رسول خدا (ص) را در خواب ببیند مسلمان می شود و چنانچه فاسق ببیند توبه اش قبول خواهد شد و اگر سلطانی چنین خوابی را ببیند ولایتش زیاد خواهد شد . چنانچه کارمند یا شخصی که از نظر مقام در سطح پایینی قرار دارد این خواب را ببیند ارتقا مقام یافته و مدارج عالی را طی خواهد کرد . چنانچه در خواب رسول خدا (ص) را شاد و مسرور ببینید نشان انست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر شود و شرف و جاه و منزلت یابد . اگر پیغمبر خدا (ص) را ازرده دیدید تعبیر ان برعکس است باید که توبه کنید تا گرفتار خشم خدا نگردید .

دانیال پیغمبر (ع) می فرماید : اگر کسی حضرت ادم (ع) را در خواب ببیند مهتر و بزرگ قوم شود و به جاه و مقام و ریاست برسد . اگر کسی هابیل را در خواب ببیند مومن و مقدس و پارسا و پرهیزگار می شود اما ستمکش و مصیبت دیده خواهد بود . اگر حضرت شیث (ع) را در خواب ببیند خداوند به او علم و زهد و حکمت و فرزند بسیار و عمر طولانی و برخورداری عنایت فرماید . چنانچه حضرت نوح (ع) را در خواب ببینید عمر شما طولانی و زندگی را به شادی می گذرانید ولی قدری به رنج می افتید . اگر حضرت ادریس (ع) را به خواب ببینید رفعت و بزرگی و عزت می یابید . چنانچه حضرت ابراهیم (ع) را به خواب ببینید برکارهای خیر راغب شوید و قضا حاجت یابید و حج کنید .اگر حضرت اسماعیل (ع) را به خواب ببینید به فکر اخرت خواهید افتاد مسجدی بنا می کنید یا ساختمانی عامه المنفعه بنا می کنید . چنانچه حضرت اسحاق (ع) را به خواب ببینید دشمن قوی پنجه ای بر شما مسلط می شود ولی عاقبت الامر شما نیز بر او ظفر می یابید و او را هلاک خواهید کرد . اگر حضرت یعقوب (ع) را در خواب ببینید خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید به تهمت ناحقی دچار می گردید و دچار رنج و غم و اندوه می گردید ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همه رنجها و غمها نجات می یابید و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید . اگر کسی حضرت زکریا (ع) را در خواب ببیند صاحب فرزندی می شود و دعایش مستجاب می گردد . چنانچه حضرت یحیی (ع) را در خواب ببینید به پرهیزگاری و تقوی و خیر و نیکی روی می اورید و از گناهان ایمن خواهید ماند . اگر حضرت شعیب را خواب ببینید نشان انست که با شخصی معامله ای خواهید کرد که زیان خواهید کرد . چنانچه حضرت یونس (ع) را به خواب ببینید از بسیاری دعا و زاری که می کنید از اتش دوزخ در امان خواهید ماند . چنانچه حضرت ایوب (ع) را در خواب ببینید اموال شما را دزد خواهد برد و فرزندان شما می میرند ولی چندی نمی گذرد که خدای تعالی بیشتر از ان چیزی که از دست داده اید به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه حضرت داود (ع) را در خواب ببینید زهد و تقوی پیشه خود سازید دولت و قوت و عزت می یابید و به مقام ریاست و سروری خواهید رسید . چنانچه حضرت سلیمان (ع) را به خواب ببینید مملکت و بزرگی و عزت می یابید . اگر حضرت موسی (ع) را به خواب ببینید بر دشمنان ظفر یافته همه انها را هلاک می نمایید و از شر انها ایمن خواهید ماند . چنانچه حضرت عیسی (ع) را به خواب ببینید مرد نیک سیرت و باایمان هستبد خداوند شما را چیزی بیاموزد که دیگران را بهره مند و متمتع سازید و فرزندان پاک و خوش سیرت نیز عطا می فرماید .

 کرمانی می نویسد: اگر رسول خدا (ص) را در خواب ببینید گویای انست که در ان دیار روزی و نعمت فراخ گردد و اهل ان دیار بر دشمن ظفر خواهند یافت . اگر در خواب دیدی که قسمتی از اندام پیغمبر (ص) کبود بود ضعف و سستی در دین مردم ان سامان پدید امده و خوار و ذلیل خواهند شد چرا که دیدن نقصی در اندام رسول خدا (ص) نقص در راه دین است . اگر در خواب ببینید که پیغمبر خدا (ص) از میوه های تر یا خشک چیزی به شما داد به قدر ان علم و حکمت خواهید اموخت . چنانچه ببینید که از جامه ها و لباس چیزی به شما دادند نشان انست که پارسایی و پرهیزگاری و تقوای شما و خدماتتان در راه اسلام مورد قبول حق تعالی است به خصوص که ان جامه ها را سفید یا سبز رنگ ببینید .

ابن سیرین می نویسد : هر نقصی که در خواب در رسول خدا (ص) ببینید ان نقص به خود شما برمی گردد چرا که رسول خدا (ص) را هم افراد مومن و خوب به خواب می بینند و هم افراد فاسد و بد . و پیغمبر خدا (ص) هم مزده دهنده است و هم بیم دهنده . پس افراد نیک و مومن را مزده می دهد به انچه می خواهند و افراد بد را برحذر می دارند از معصیت و گناه تا از عقوبت عقبی در امان باشند . چنانچه در خواب پیغمبر خدا (ص) را بیمار ببینید و یا اینکه خشمگین باشند خواب شما می گوید که اهالی ان شهر و دیار به حکم شریعت عمل نمی کنند و عقوبت سختی در انتظار انان است . اگر رسول خدا (ص) را خنده رو و شادمان و راضی ببینید این خواب گویای انست که رسول خدا (ص) از مردم ان دیار راضی هستند .

عبدالله عباس می نویسد : اگر شتر پیغمبر (ص) را در خواب ببینید مردم ان دیار گرفتار رنج و مصیبت خواهند شد . اگر ببینید که به دنبال شتر پیغمبر خدا (ص) می روید با یهودان و اهل بدعت موافقید .اگر در خواب ببینید که پیغمبر خدا (ص) را زیارت کردید مال و نعمت و برکت و عزت و ولایت می یابید . ولی اگر ببینید که رسول خدا (ص) برای شما اظهار تاسف می فرمودند شما در زمره کافرانید .

امام صادق (ع) دیدن پیغمبر (ص) را به رحمت و نعمت عزت و بزرگی دولت ظفر وسعادت ریاست و قوت و خیر دو جهان و نیکویی مردمان ان دیاری که در انجا خواب دیده شده تعبیر فرموده اند .

سلمان از رسول خدا (ص) نقل فرموده است که فرموده اند : هرکس مرا به خواب ببیند حق را دیده و اگر اندوهی و زیانی به وی رسد عجب مدار که تاویل دیدن من دلیل بر سعادت دنیا و عقبی است .

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 19:3  توسط admin |