تعبير ديدن " خلط سينه " در خواب

ابن سيرين مي گويد : خلط سينه در خواب مالي است كه به طور صحيح و مشروع خرج مي كند . اگر كسي در خواب ببيند كه در محفلي خلط سينه انداخت تعبيرش بر خلاف اين است .

اگر ببيند خلط سينه سفيد از گلو به جايي پاكيزه و تميز انداخت مال را به طور صحيح و پسنديده خرج مي كند .

كرماني مي گويد : اگر شخص بيماري در خواب ببيند خلط سينه انداخت شفا پيدا مي كند و اگر ببيند خلط سينه سياه بيرون انداخت به غم و اندوه گرفتار مي شود .

و اگر خلط سينه خون الود باشد چيزي از مالش تلف مي شود و اگر ببيند خلط سينه را داخل خانه انداخت مال را براي بيگانه ها خرج مي كند و اگر ببيند خلط سينه را در مسجد انداخت مال را به صورتي نادرست و ناپسند براي بيگانه ها خرج مي كند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 1:11  توسط admin |