تعبير ديدن " موش " در خواب

ابن سيرين مي گويد : موش در خواب دليل بر زني است منافق كه در باطن فاسد و فاسق است ولي ظاهرا عفيف و پاكدامن به نظر مي ايد .

اگر ببيند موشي گرفت با چنين زني ازدواج مي كند . اگر ديد تعداد زيادي موش يك رنگ و يك شكل در خانه او جمع شدند به اندازه انها زنان در خانه او جمع مي شوند .

ابراهيم مي گويد : اگر در خواب ببيند از بيني يا از سوراخ گوش او يا از مقعد او موشي بيرون امد صاحب دختري بدكردار مي شود . اگر از گلوي او موشي بيرون امد صاحب پسري مي شود .

جابر مغربي مي گويد : تعبير موش صحرايي و موش خانگي يكسان است . اگر ببيند موشي در بستر اوست با زني قصد فسق و فساد مي نمايد و اگر ببيند گوشت موشي را خورد مال زن فاسد و خرابي را مي خورد .

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:33  توسط admin |