تعبير ديدن " سگ " در خواب

ابن سيرين مي گويد : تعبير ديدن سگ در خواب دشمني فرومايه و پست و لي مهربان و مكار است و اگر سگ ماده ببيند زن فرومايه است و سگ سياه دشمني از مردم عرب و سگ سفيد دشمني از مردم فارس و عجم است . اگر ببيند سگ به روي او پارس كرد از دشمن سخني زشت مي شنود . اگر ديد سگ او را گاز گرفت از دشمن به او اسيب مي رسد و اگر ببيند لباس او به اب دهان سگ الوده شد از دشمني خاطرش رنجيده مي شود . اگر ببيند سگ لباس او را پاره كرد به مالش لطمه وارد مي شود . اگر ببيند گوشت سگ مي خورد توسط دشمني دشمن ديگر را دفع مي كند . اگر ديد به سگي نان مي داد روزيش زياد مي شود . اگر ببيند سگ با او نزديكي كرد دشمن در او طمع مي بندد . اگر ببيند به سگس تكيه كرده بود به دشمني پست اعتماد مي كند و در كار به او اعتماد مي كند .

اگر ببيند شير سگ مي خورد به ترس و هراسي بزرگ دچار مي شود و بين او و دشمن احتمال جنگ مي رود . اگر ببيند سگ از او فرار كرد دشمن از او مي ترسد و احتياط مي كند . اگر ببيند سگ ماده اي به خانه او وارد شد با زن پست و فرومايه اي ازدواج مي كند . اگر ببيند سگي لباس او را گاز گرفت به رنج و ناراحتي دچار مي شود .

اسماعيل اشعث مي گويد  : سگ شكاري در خواب بر دشمني اشكار دلالت دارد . اگر ببيند با سگ شكار مي كرد از دشمني كه مدعي علم و دانش است خير و منفعت به او مي رسد و اگر در خواب ديد كه گوشت شكار را خورد ارثيه به او مي رسد و اگر ديد كه سگ شكاري را از خود دور كرد از دشمني با منفعت جدا مي شود .

حضرت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير ديدن سگ در خواب بر 4 وجه است : 1. دشمن 2. پادشاه طمعكار 3. دانشمند بد عمل و خادم بد رفتار 4. افراد سخن چين  

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:26  توسط admin |