تعبیر دیدن ' جنازه ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند که جنازه ای را می برند شخصی که جنازه اش را می برند بر گروهی به تعداد نفراتی که در پی جنازه او بودند حاکم می شود ولی بر انها ظلم و ستم می کند . اگر کسی ببیند که مررده است و جنازه او را می برند و مردم جلوتر از جنازه او راه می روند به شرف و بزرگی می رسد ولی کار دین او خراب است و یا بر افرادی که پشت جنازه او راه می رفته اند حاکم می شود و اگر دید که جنازه مرده ای را برداشته و می برد به خدمت پادشاه مشغول می شود و از او خیر و منفعت می بیند و اگر ببیند که گروهی به دنبال جنازه او در هوا راه می رفتند مرد بزرگی از اهالی ان شهر در مسافرت می میرد و اگر خود را در جنازه ای دی که روی زمین کشیده می شد به مسافرت می رود .

کرمانی می گوید : اگر ببیند زنده ای را در جنازه ای می برند و دنبال جنازه او کسی نیست مقام و منزلتش کم می شود و اگر ببیند مردم دنبال جنازه او هستند تعبیرش برعکس این است یعنی مقام و منزلتش افزایش می یابد . اگر ببیند بر جنازه ای سنگین و بزرگ قرار دارد بر مردم ستم می کند و اگر بر جنازه ای سبک قرار دارد بر مردم بر مردم تحمیل و فشاری ندارد و وضعش خوب می شود و اگر ببیند از جنازه به زمین افتاد یا افرادی که او را می بردند او را از جنازه انداختند از عزت و مقام می افتد و امورش بسته و مسدود می گردد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن  جنازه بر سه وجه است :

1.      بزرگی

2.      حکومت و ولایت

3.      رفعت و مقام .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:48  توسط admin |