تعبیر دیدن ' جان (روح) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن جان (روح) در خواب فرزند یا زن سازگار همنفس و یا مال و ثرون است .

اگر ببیند که جان از تن او جدئا شد فرزند یا زنش می میرد و یا مالش تلف می شود و یا خودش هلاک می گردد .

و اگر جان خود را به صورت مردی نیکو و زیبا رو ببیند صاحب فرزندی نیکو و زیبا رو خواهد شد و وضع و حالش بهتر می شود و یا به خدمت پادشاهی جوانمرد و خوش طبع در می اید و اگر جان خود را به صورت مردی زشت ببیند تعبیرش بر خلاف این است .

کر مانی می گوید : اگر کسی در خواب جان خود را در کف دست خویش ببیند به کاری که در ان خطر مرگ است دست می زند و اگر ببیند جاناز کف دست او به اسمان رفت زود می میرد و اگر جان خود را زرد رو ببیند به بیماری سختی می میرد و اگر جان را سرخ فام یا سفید ببیند عاقبتش خوب است و از غم نجات می یابد و اگر چان خود را سیاه رو ببیند مستوجب عذاب الهی است .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند مرده ای جان می کند و خانواده اش برای او گریه و زاری می کنند به خانواده ان مرده غم و اندوه وارد می شود .

اگر ببیند بستگان او ارام گریه می کردند به بستگانش از او شادی و سرور می رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : اگر کسی در خواب ببیند مرده ای جان می کند دلیل اناست که جان مرده در عذاب است .

حکایت : روایت شده که مردی به خدمت رسول خدا (ص) امد و عرض کرد : ای رسول خدا! دیدم که جان از تنم بیرون امد و مرا در اغوش گرقت و بعد به اسمان رفت ! . پیامبر (ص) فرمود : وصیت کن که جانت به وطن خود رسید و همان روز ان مرد فوت کرد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:34  توسط admin |