تعبیر دیدن ' پرچم ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر علم و پرچم در خواب مردی دانا زاهد امام ثروتمند و یا شخص سخاوتمندی است .

اگر در خواب دید که پرچمی دارد از این افراد به او خیر و منفعت به او می رسد .

اگر ببیند پرچم افتاد یا گم شد تعبیرش برخلاف این است .

کرمانی می گوید : پرچم در خواب دلیل بر سفر است . اگر ببیند پادشاه پرچمی به او داد به جاه و مقام می رسد مخضوضا اگر سفید یا سبز باشد .

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند پرچم سفید و بزرگی دارد با شخص ثروتمندی مصاحبت و همنشینی می کند و از او منفعت می برد . اگر ببیند پرچم سیاهی دارد قاضی یا خطیب می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن پرچم در خواب بر چهار وجه است : 1. ریاست و مهتری 2. سفر 3. جاه و مقام 4. خوبی وضع و حال .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:30  توسط admin |