تعبیر ' پرواز کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی دید به طرف قبله پرواز کرد و باز به جای خود بازگشت از سفر به زودی با منفعت بسیار برمی گردد . بخصوص اگر دید بال و پر دارد و اگر ببیند بدون بال می پرید وضعش تغییر می کند .

و اگر دید از بام خانه خود به بام دیگری می پرد زنش را طلاق می دهد و زن دیگری می گیرد یا کنیزی می خرد .

دانیال (ع) می گوید : اگر ببیند مثل پرنده از جایی به جایی می پرید به سفر می رود و به میزان ارتفاع پروازش والایی و شرف پیدا می کند و اگر ببیند مستقیم به سوی اسمان می رود گزند و زیان به او می رسد .

اگر ببیند انقدر اوج گرفت که به اسمان رسید و در اسمان ناپدید شد و به زمین برنگشت عمرش سر امده و زود از دنیا می رود .

کرمانی می گوید : اگر ببیند به کهکشان پر کشید به حج می رود . اگر ببیند از خانه به خانه ناشناس پرید اجلش نزدیک شده است و باید از گناهان توبه کند .

اگر ببیند پرهایی متفاوت با پرهای پرندگان دارد به شدت بیمار می شود و عاقبت شفا پیدا می کند و اگر ببیند از جایی به جایی پرواز می کند به سفری نزدیک می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر پریدن بر پنج وجه است : 1. مسافرت 2. حج 3. عظمت 4. تغییرحال 5. بیماری و مرگ .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:25  توسط admin |