تعبیر ' اذان گفتن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : هر بنده مومن و درستکار و پارسا که در خواب ببیند در جایی معروف و اشنا اذان می گوید و یا صدای اذان می شنود دلیل انست که به حج خانه خدا می رود . خدای متعال می فرماید : در میان مردمان برای حج بانگ بزن تا پیاده به سوی تو ایند – سوره حج ایه 27 . و اگر ببیند در جای ناشناسی اذان می گوید به امر ناخوشایندی دچار می شود و اگر این خواب را مرد فاسقی ببیند دلیل انست که او را به اتهام سرقت و دزدی دستگیر می کنند و اگر ببیند در مسجد یا بالای مناره اذان می گوید مردم را به سوی خدا دعوت می کند و اگر ببیند در بستر خوابیده و اذان گفت با زن خود الفت و سازگاری دارد و اگر ببیند در خانه خود اذان می گوید فقیر و مستمند می شود و برخی می گویند فردی از خانواده او می میرد و اگر ببیند در چاه یا در زیرزمین اذان می گوید بیننده خواب بی دین یا منافق است و اگر ببیند در کوچه اذان می گوید جاسوسی می کند .

کرمانی می گوید : اگر مردی در خواب ببیند همراه زن خود اذان می گوید به زودی از دنیا می رود و اگر ببیند در اذان گفتن کلمات اذان را کم و زیاد کرد بر مردم ستم می کند و اگر ببیند کودکی اذان می گوید بر پدر و مادر دروغ می گوید و اگر ببیند در حمام اذان گفت امور دینی او وضع خوبی ندارد و اگر ببیند در قافله یا لشکرگاه اذان می گوید تعبیرش بد است و اگر ببیند شخصی زندانی در زندان اذان گفت هلاک می شود  واگر ببیند بالای کوهی اذان گفت به پادشاه حرف راست می زند و او را به سوی خدای متعال دعوت می کند و اگر ببیند بالای مناره اذان می گوید به بزرگی و فرمانروایی می رسد و اگر ببیند در گوشه خانه اذان گفت در کار حق خیانت می کند و اگر ببیند در سرداب اذان گفت به زودی به سفر می رود و سفرش طول می کشد و در ان سفر رنج و بلا می کشد و اگر ببیند میان کوهی اذان گفت درمیان مردم ستمگر گرفتار می شود و با او خیانت می کنند و اگر ببیند روی صندلی یا تختی نشسته یا ایستاده است و به بازی و سرگرمی اذان می گوید عقلش را از دست می دهد و دیوانه می شودو اگر ببیند دیگری اذان گفت و او شنید در عبادت و بندگی خدا تنبل و کاهل است و کسی او را به راه خدا دعوت می کند و اگر ببیند صدای افامه شنید در کارهای حق توفیق پیدا می کند .

حضرت صادق (ع) می گوید : تعبیر اذان بر 12 وجه است : 1. حج 2. سخن 3. فرمانروایی 4. بزرگی 5. ریاست 6. سفر 7. بریدن 8. فقر و تهیدستی 9. خیانت 10. جاسوسی 11. نفاق و بد دینی 12. بریدن دست .

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 3:24  توسط admin |