تعبیر دیدن ' انگشتر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند انگشترش گم شد یا ان را دزد برد در امورش افت و دشواری روی می دهد و اگر دید انگشتر او شکست و نگین ان ماند جاه و مقام او از دست می رود و ابرو و احترامش پابرجا می ماند و اگر دید نگین انگشتر او شکست ابرو و احترامش می رود و مقامش بر جای می ماند و اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید قسمتی از مال و ملک خود را می بخشد و اگر ببیند انگشتر خود را فروخت و قیمت ان را گرفت همه دارایی خود را می فروشد و خرج می کند و اگر قیمت ان را نگرفت قسمتی از دارایی خود را می فروشد .

دانیال (ع) می گوید : اگر در خواب نقش انگشتر را ببیند از صاحب ان به او خیر و نیکی می رسد و اگر ببیند کسی به او انگشتری داد تا با ان چیزی را مهر کند به چیزی که در خور ان باشد می رسد یعنی اگر شایسته پادشاهی باشد پادشاه می شود و اگر از توانگران باشد به قدر قیمت ان انگشتر مال به دست می اورد . اگر ببیند در مسجد یا در جهاد یا در نماز کسی انگشتری به او داد اگر ان شخص تاجر باشد تجارت و سود تجارت نصیبش می شود و در سایر موارد هم تعبیرش به همین قیاس می باشدو اگر ببیند پادشاه انگتری به او داد حکومت سرزمینی را به او می دهد یا از سوی پادشاه به او یا بستگان او اسیبی می رسد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند ساخت انگشتر او ناپسند است قسمتی از اموالش از دست می رود و پادشاهی بر او غضب می کند و اگر ببیند انگشترش از جنس نقره است دارائیش حلال و پسندیده خواهد بود و اگر انگشترش اهنی یا هفت جوش یا از روی باشد دارائیش کم و ناچیز است و اگر ببیند انگشترش از جنس زیورالات است بدتر و حقیرتر از همه اینهاست .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند انگشتر اهنی در دست دارد قوت و توانایی پیدا می کند و اگر ببیند انگشترش از برنج یا مس است از مردم بی اصل منفعت و فایده می یابد و اگر ببیند انگشترش بلوری است از مردم عامه چیزی به او می رسد و اگر ببیند نقره است از جایی چیزی به او می رسد و اگر ببیند انگشتر خود را نزد کسی به امانت گذاشت یا ان را به او بخشید و ان شخص انگشتر را به او پس داد از زنی خواستگاری می کند و خواستگاریش را نمی پذیرند و به او زن نمی دهند و اگر ببیند انگشتری خود را شکست میان او و همسرش جدایی می افتد و اگر ببیند انگشتری او دو نگین دارد یا کسی انگشتری با دو نگین به او داد و هر دو نگین مثل هم بود دلیل ان است که صاحب انگشتر غلام زاده است و اگر ببیند یکی از دو نگین افتاد از یکی از دو گناه توبه می کند و اگر ببیند نامه سربسته را با انگشتر خود مهر کرد چیزی پنهانی به او می رسد و اگر ببیند نامه ای اشکارا را مهر کرد چیزی اشکارا به او می رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتر نقره بر 4 وجه است : 1. قدرت و سلطنت 2. زن 3. فرزند 4. مال .

و انگشتر طلا خوب است و اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار او گم شد عزت و احترام او از دست می رود و یا فرزندش می میرد یا مالش تلف می شود . اگر این خواب را مردی که حاکم و فرمانروا است ببیند معزول می گردد و اگر زنی ببیند شوهرش یا فرزندش می میرد .

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 3:24  توسط admin |