تعبیر دیدن ' پادشاه ' در خواب

ابن سیرین می گوید : دوازده چیز برای بیننده خواب دلیل بر رسیدن به پادشاهی است :

1.      اول ان که ببیند پیامبر (ص) او را امام و رهبر کرد .

2.      انکه ببیند علم دین و شریعت پیشه ساخته است .

3.      انکه ببیند پشت سر پیامبر (ص) منتظر امامت و نماز است .

4.      انکه ببیند بر منبر پیامبر (ص) خطبه می خ.اند .

5.      انکه ببیند لباس پیامبر (ص) را پوشیده است .

6.      انکه ببیند انگشتر در انگشت دارد .

7.      انکه ببیند خودش افتاب یا ماه شد .

8.      انکه ببیند تنش مثل رودی شده است .

9.      انکه ببیند چشمش دیوار شهر شده .

10.  انکه ببیند چشمش محراب مسجد جامع شده .

11.  انکه ببیند پادشاه به او انگشتری داد .

12.  انکه ببیند چشم او مثل گاوی گردیده است .

دانیال (ع) می گوید : اگر ببیند پادشاه به او کلاه یا لباسی داد حاکم و رئیس ناحیه خود می شود و اگر ببیند بر سر پادشاه کلاهی پاکیزه است دلیل بخت و سرافرازی و درستی امور و طول عمر اوست و اگر ببیند بر سر پادشاه کلاهی چرکین و پاره است بر بدی حال پادشاه و عمر او دلالت دارد و اگر ببیند پادشاه دستار و عمامه مثل مسلمانان صدر اسلام بر سر دارد عدل و انصاف پیدا می کند .

اگر ببیند پادشاه تحت فرمان او قرار گرفت سلطنت جهان در دست او قرار می گیرد و اگر ببیند پادشاه شده است بیننده خواب ثروتمند می شود و اگر ببیند پادشاه به کوچه یا خانه او وارد شد و ورود او با شوریدگی و زشتی همراه بود به اهالی انجا غم و اندوه می رسد . چرا که خدای متعال می فرماید : پادشاهان چون به دیاری وارد شوند انرا به تباهی می کشانند و افراد عزیز و ارجمند انرا خوار و ذلیل می سازند – سوره نمل ایه 34 . و اگر ورود او با زتی و ناروایی همراه نباشد هیچ اسیب و زیانی به اهل انجا نمی رسد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند پادشاهی مرد و او را دفن نکردند و برای او گریه ننمودند و او را کفن نکرده و جنازه اش را برنداشتند قسمتی از خانه و سرای او خراب می شود و ممکن است نگران و رنجور و بیمار گردد و اگر پادشاه در خواب ببیند کعبه خانه اوست یا خانه او کعبه است هرگز سلطنت را دست نمی دهد و از دشمن در امان می ماند .و اگر ببیند به کسی سلام کرد یا کسی به او سلام کرد از غم و اندوه در امان و هیشه مرادش براورده است . چنانکه خدای متعال می فرماید : سلام بر شما پاکیزه اید و جاودانه به بهشت درایید – سوره زمر ایه 73 .  و اگر پادشاه در خواب ببیند ریسمان به دست گرفته یا به ریسمان چنگ زده است به راه راست گام برمی دارد و به عدل و انصاف رفتار می کند . خدای متعال می فرماید : همگی به ریسمان الهی چنگ زنید – سوره ال عمران ایه 103 .

اگر ببیند پادشاه به رو خوابیده است سلطنت در دست او می ماند و اگر پادشاه به خواب ببیند به زمین فرو رفت به وسیله پادشاهی دیگر حرمت و منزلت او افزایش می یابد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند نزد پادشاه محترم و بزرگوار است از پادشاه بهره مند می شود و اگر پادشاه را با لباسی نیکو در سرا یا محلی که منسوب به پادشاه است ببیند بر فزونی جاه و بزرگی پادشاه و سلطنت وعزت و مقام او و خدمتگزاران و عمال و سپاه و خزائن او دلالت دارد و اگر در پادشاه نقص و عیبی ببیند تعبیرش برخلاف اینست .

اسماعیل اشعث می گوید : اگر ببیند پادشاهی وارد شهری شد و پادشاه ان شهر را شکست داد امور ان شهر در معرض تباهی و افت قرار می گیرد و اگر ببیند پادشاه در خانه او خوابید پادشاه به او نیازمند می شود و شغل و عملی به او واگذار می کند .

حضرت صادق (ع) می فرماید : اگر کسی در خواب پادشاه را خوشحال و خندان ببیند در کارش گشایش پیدا می شود و اگر در خواب وزیر پادشاه را ببیند کاری انجام می دهد که زود به صلاح و درستی می رسد . اگر دربان پادشاه را ببیند از شغلها برکنار می ماند و عاقبت به مرادش می رسد و اگر ندیم و همدم پادشاه را ببیند کسی او را سرزنش و ملامت خواهد کرد و اگر کسی از ملازمان و همراهان پادشاه را ببیند شغل و کارش درست می شود و اگر چاکران را ببیند کسی او را سرزنش می کند که از شغل بی اهمیت و کم ارزش عاجز و ناتوان می شود و اگر پرده دار پادشاه را ببیند در کار فروبسته او گشایش پیدا می شود و اگر مقنعه و روسری زن پادشاه را ببیند کسی به او وعده دروغ می دهد و اگر زندانیان پادشاه را ببیند غمگین و مستمند می شود و اگر جلاد پادشاه را ببیند زود به مراد خود می رسد و اگر دبیر و نویسنده پادشاه را ببیند انچه جویای انست بدست می اورد و اگر اسلحه پادشاه را ببیند از زنی به او منفعت می رسد و اگر رکابدار پادشاه را ببیند سخنی دروغ و بی فایده می شنود و اگر غاشیه دار (مامور اسب) پادشاه را ببیند اندوهمند می گردد و اگر جامه دار پادشاه را ببیند کارش خوب می شود و اگر دوات دار پادشاه را ببیند از زنان منفعت و بهره ای به او می رسد و اگر خوانسالار (سرپرست اشپزخانه) پادشاه را ببیند مسرور می شود و مال به دست می اورد .

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 3:16  توسط admin |