تعبیر دیدن '  برف ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر برف در خواب غم و اندوه وعذاب است مگر ان که مقدار کمی ببیند و اگر در زمستان برف به خواب ببیند یا در جایی که همیشه در انجا برف هست به اهالی انجا غم و اندوه می رسد .

جابر مغربی می گوید : دیدن برف در خواب لشکر شکست خورده گریزان است مخصوصا اگر برف را همراه باد ببیند .

کرمانی می گوید : به خواب دیدن برف در مناطق سردسیر دلیل خیر و نیکی است و در مناطق گرمسیر دلیل غم و اندوه و قحطی و فقر است و اگر ببیند برف در وقت ان می خورد بهتر از بی وقت ان است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر برف در خواب بر شش وجه است : 1. رزق و روزی 2. زندگانی 3. مال فراوان و ارزانی نرخها 4. لشکر بسیار 5. بیماری 6. غم و اندوه .

اگر ببیند در تابستان برف جمع می کند مال بسیار و حلال گرد می اورد و اگر ببیند در زمستان برف جمع می کند زندگی خوش خواهد داشت و منفعت بسیار به دست می اورد .

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 3:15  توسط admin |