تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید دوستدار و خواهان ان شخص است و اگر ان شخص ناشناس باشد از جایی که امید ان را ندارد خیر و منفعت به او می رسد و اگر دید شخص معروفی او را بوسید از ان شخص خیر و منفعت می یابد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند از روی شهوت مردی را بوسید چیزی برای مرده خیر می کند یا مرده را به دعای خیر یاد می کند و اگر ببیند ان مرده او را بوسید از مال یا علم ان مرده چیزی به او می رسد و اگر ببیند کنیزی او را بوسید خواهان و خواستار اوست و اگر برخلاف این ببیند به مراد و منظورش نمی رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر بوسیدن بر 4 وجه است : 1. خیر ومنفعت 2. براورده شدن حاجت 3. پیروزی بر دشمن 4. سخن خوش و دلپذیر شنیدن .

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 2:44  توسط admin |