تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن پنج انگشت دست راست نمازهای پنجگانه است . پنج انگشت دست چپ فرزندان برادر است و بعضی از معبران نیز گفته اند که انگشت شست نماز صبح است و انگشت سبابه نماز ظهر و انگشت میانی نماز عصر و انگشت کنار ان نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشا و صلاح و درستی در نمازها است و اگر دید انگشت دست راست ندارد فرزند یا برادرش می میرد و بعضی هم گفته اند به فرزند یا برادرش مصیبتی می رسد . کرمانی می گوید : اگر ببیند انگشتان را در هم گذاشته است تنگدست می شود و اگر ببیند انگشتان را با هم جمع کرد کار برادران و فرزندانش را درست می کند و اگر ببیند انگشتان را فروبست ومشت کرد کارها بر او و خانواده اش بسته می گردد . جابر مغربی می گوید : اگر ببیند انگشت شست او بریده بود قوه و مالش را از دست می دهد و اگر ببیند انگشت اشاره او بریده شده در نمازهای فریضه تقصیر و کوتاهی می کند و اگر انگشت میانی او قطع شده در شهر او پادشاهی یا بزرگی می میرد و اگر ببیند انگشت بعد از میانی قطع شده به اموالش زیان می رسد و اگر ببیند انگشت کوچکش قطع شده نوه او می میرد . اسماعیل اشعث می گوید : انگشتان پا در خواب دلیل زینت و ارایش است . اگر در خواب انگشتان پا را درشت و نیرومند ببیند کار ازدواج و دامادی او درست می شود و اگر برخلاف این ببیند کارش سرانجام نمی گیرد . اگر ببیند به انگشت پای او اسیب و افتی رسید به طوری که نمی توانست راه برود به سبب از دست رفتن مال غم و اندوهی بزرگ به او می رسد و اگر کم و کسری در انگشتان دست و پایش ببیند کارش خراب و دگرگون می شود . خلف اصفهانی می گوید : اگر ببیند از انگشت بزرگ (شست) او شراره اتش بلند شد یا از انگشت اشاره او خون امد با مادر زن خود فساد و خیانت می کند و اگر ببیند از انگشت او صدا و اواز بلند شد در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو می شود . حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتان بر شش وجه است : 1. فرزند 2. برادرزادگان 3. خدمتکاران 4. دوستان و یاران 5. قوت و نیرومندی 6 نمازهای پنجگانه . و اگر ببیند انگشتانش افتاد یا قطع شد از افرادی که ذکر شد جدا و دور می شود و اگر ببیند انگشت او شکست یکی از افراد خانواده او می میرد .
+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 2:0  توسط admin |