تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی پیدا می کند و اگر عزب و مجرد است با زنی ثروتمند ازدواج است و اگر ببیند زنش را طلاق داد شرف و بزرگی را از دست می دهد و اگر ببیند با زنی که مرده است ازدواج کرد و با او همبستر شد از ملک و مال ان زن چیزی به او می رسد و اگر ببیند با او همبستر نشد مقدار کمی از مال او را به دست می اورد . اگر زنی در خواب ببیند مرد مرده ای با او ازدواج کرد و در خانه زن با او همبستر شد مال ان زن کاهش می یابد یا حال و وضع ان زن دگرگون می شود و اگر مردی ببیند زن گرفت ولی او را ندید و اسم او را ندانست اجلش نزدیک شده است و اگر زن را دید ولی خانه ناشناس باشد و ان خانه متعلق به مرده ای باشد و ان مرده با زن همبستر شود ان زن می میرد و اگر ان خانه اشنا باشد به مال ان زن نقصان و کاهش وارد می شود .

کرمانی می گوید : اگر زنی شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را نبیند عزت و احترام پیدا می کند و مالش زیاده می شود و اگر ببیند که می خواهد عروسی کند ولی عروس را ندید و نشناخت برای او خطر مرگ هست و بعضی می گویند که شخصی به دست او هلاک می شود و اگر ببیند بیمار است و با زنی ناشناس ازدواج کرد یا کسی ببیند زنش شوهر کرده و ان شوهر را به خانه اورده است مال فراوانی پیدا می کند . واگر ببیند با زنی بد و نابکار ازدواج کرد و با او همبستر شد کار دشواری برایش اسان می شود و اگر با او همبستر نشد فایده اش کمتر است .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی ببیند با دختری دوشیزه ازدواج کرد و دوشیزگی او را برداشت در ان سال زنی می گیرد یا کنیزی به دست می اورد و از پادشاه خیر و نیکی به او می رسد و اگر ببیند به حرام و نامشروع دوشیزگی دختر را برداشت مال حرامی به دست می اورد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر 4 وجه است : 1. بزرگی و مقام 2. افزایش مال 3. اسایش 4. شادی و سرور .

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:6  توسط admin |