تعبیر دیدن ' تازیانه ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در خواب ببیند که کسی را تازیانه می زند به کاری مشغول می شود و از ان شخص خیر و فایده ای به او نمی رسد . اگر دید که تازیانه از دستش افتاد کاری که در دست دارد رها می کند . اگر ببیند او را با تازیانه می زنند و خون از تنش روان شده حرفهای ناخوش و رکیک می شنود ولی اگر ببیند که خون از تنش نیامد به تعداد ضربات تازیانه درهم بدست می اورد .

دانیال (ع) می گوید : اگر کسی ببیند تازیانه اش را رشته رشته کرده است امورش مطابق میل او نخواهد بود و اگر ببیند تازیانه اش را رشته رشته نکرده است شرف و بزرگی پیدا می کند . بعضی می گویند : تازیانه در خواب مال اندکی مناسب با قدر و منزلت بیننده خواب است . اگر ببیند تسمه تازیانه او پاره شده مال و مقام را از دست می دهد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند کسی او را تازیانه زد از ان شخص مال حرام بدست می اورد . اگر ببیند از ضربات تازیانه خون از تنش روان شد مال بدست می اورد و اگر ببیند اثر تازیانه بر بدنش باقی ماند حرفهای ناخوشایندی می شنود و اگر ببیند به او تازیانه ای زدند و نفهمید که چه کسی زد ناگهان مالی به او می رسد .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی ببیند تازیانه ای خوب با بند ابریشمی در دست دارد فرزندی پیدا می کند و اگر ببیند تازیانه اش از چوب است وضع و حالش خوب  و مستحکم است و اگر ببیند تازیانه اش از تسمه و چرم است خیر و منفعت به او می رسد و اگر ببیند تازیانه ای که در دست دارد شکست فرزندش می میرد یا از کار خود معزول می شود .

و اگر ببیند بر اسب سوار است و با تازیانه اسب را می زند برای کسی کاری انجام می دهد و در مورد ان بر او منت می گذارد و اگر ببیند تازیانه به پشت کسی زد و از جای ان خون بیرون زد ان شخص مال حرام بدست می اورد یا ان شخص او را به گناهی متهم می کند و اگر بر پشت خود اثر تازیانه ببیند و نداند که چه کسی زده است امور دینی و دنیوی او سرانجام پیدا می کند و اگر ببیند به کسی تازیانه زد به طوری که پاره پاره شد بستگان او پراکنده می شوند و اگر به کسی بی اندازه تازیانه زد به غم و اندوه دچار می شود .

اسماعیل اشعث می گوید : اگر کسی ببیند در خانه خود است و تازیانه ای کوتاه در دست دارد و تازیانه دراز شد زبان دشمن بر او دراز می شود و اگر ببیند تازیانه دراز بود و کوتاه شد دشمن بر او غلبه می کند .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر تازیانه در خواب بر 5 وجه است : 1. قبح و زشتی 2. جدل و بگو مگو کردن 3. روشن و اسان شدن کاری مشکل 4. سفر و فراق 5. بزرگی و ثروت .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:34  توسط admin | 

تهمت (بهتان)

تهمت مترادف با افترا و بهتان است .

دانشمندان علم لغت در معنی تهمت گفته اند : نسبت گناه و منقصت و عیب به کسی که ان را دارا نباشد .(لغت نامه دهخدا)

دانشمندان علم اخلاق نیز گفته اند : بهتان عبارت است از این که درباره مسلمانی چیزی را بگویی که اکراه می دارد و در او نیست .(جامع السادات ج 2 ص 324)

امام صادق (ع) در معنی بهتان می فرماید : و بهتان انست که درباره برادر(مومن) چیزی که در او نیست بگویی .(کافی ج 4 ص 62 ترجمه سید هاشم رسولی)

تهمت در قران

تهمت زدن ممکن است به دو صورت انجام گیرد :

اول انکه تهمت زننده از روی بدگمانی عملی را به دیگری در حالی که انجام نداده است نسبت دهد . قران کریم از این عمل به عنوان گناه بزرگ یاد کرده است و در سوره احزاب ایه 58 می فرماید : انها که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند ازار می دهند متحمل بهتان و گناه اشکاری شده اند .

دوم انکه تهمت زننده خود کار خلافی را انجام داده باشد و برای پاک جلوه دادن خود ان گناه را به دیگری نسبت دهد . قران کریم از این عمل نیز به عنوان بهتان و گناه بزرگ یاد کرده ودر سوره نسا ایه 112 می فرماید : و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بی گناهی را متهم سازد بار بهتان و گناه اشکاری را بر دوش گرفته است .

نکوهش تهمت در روایات

امام صادق (ع) فرمود : هر کس به برادر دینی خود تهمت زند احترامی میان ان دو بجا نمی ماند و هر کس با برادر (دینی) خود مانند سایر مردم معامله کند او را از انچه خود را بدان بسته (دین حق)بیزار و برکنار شده است . (اصول کافی ج 4 ص 66)

نیز از ان حضرت نقل شده که فرمود : هنگامی که مومن برادر خود را تهمت زند ایمان از دلش نابود می شود چون نمک که در دلش ذوب می شود . (اصول کافی ج 4 ص 66)

درباره پی امدهای بد تهمت زدن در قیامت حضرت رضا (ع) به نقل از رسول خدا (ص) چنین می فرماید : کسی که مرد یا زن مومنی را متهم سازد و یا درباره انان چیزی بگوید که در انان نیست خداوند رد روز قیامت او را روی تلی از اتش جهنم قرار می دهد تا از (عهده) انچه که درباره او گفته است براید .(بحارالانوار ج 75 ص 194 اسلامیه)

شایعات را نپذیریم

قران کریم در سوره حجرات ایه 6 می فزماید : ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما اورد (تصدیق نکنید) تا تحقیق کنید . مبادا با سخن فاسقی از روی نادانی به قومی رنجی رسانید و سرانجام پشیمان گردید .

دوری از جایگاه تهمت

امیرالمومنین علیه السلام در بستر شهادت به امام حسن (ع) اینگونه وصیت می کند : پرهیز کن از مواضع تهمت و مجلسی که مورد سوظن قرار می گیرد . چرا که رفیق بد همنشین خود را تغییر می دهد .(بحارالانوار ج 75 ص 98 باب 18 بیروت)

و نیز می فرماید : هر انکس خویشتن را در موضع تهمت قرار می دهد نباید کسی را که به او بدگمان می شود ملامت کند .(نهج البلاغه فیض حکمت 151 ص 1165)

امام صادق (ع) می فرماید : کسی که به محل های بدنام رود متهم می شود .(بحارالانوار ج 72 ص 90)

و باز ان حضرت از رسول خدا (ص) نقل می کند : سزاوارترین مردم به تهمت کسی است که با اهل تهمت نشست و برخاست کند  .(بحارالانوار ج 72 ص 90)

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:34  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' باز ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب دید که بازی گرفت و یا کسی به او داد و ان باز مطیع و رام او بود طوری که بر دست او نشست بزرگی و عظمت پیدا می کند . اگر دید بازی سفید بر دست او نشست از طرف پادشاه به مقام و بزرگی می رسد . اگر ببیند که باز از دست او افتاد و مرد از بزرگی و مقام به بیچارگی و فقر می افتد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند باز سفیدی دارد اگر از ماموران پادشاه است ا ز سوی پادشاه به بزرگی و مقام می رسد و اگر از مردم عادی است مال فراوانی به دست می اورد و اگر ببیند کسی بازی به او بخشید فرزندی زیبا و ارجمند پیدا می کند و اگر دید باز روی بام خانه او نشست با پادشاه جدید مصاحبت و معاشرت پیدا می کند و از پادشاهبه او خیر و منفعت می رسد و اگر ببیند باز فرار کرد و به خانه ای رفت یا زیر دامن زنی پیدا شد ان زن صاحب پسری زیبا می گردد و اگر ببیند به پای ان باز زنگوله طلایی یا نقره ای اویخته است ان زن صاحب دختری می گردد .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی ببیند بازی گرفت و ان را کشت اگر از ماموران پادشاه باشد از عمل معزول می شود و اگر از افراد غیر دولتی باشد در مورد خانواده اش به او رنج و غمی می رسد و اگر پادشاه در خواب ببیند که باز از دست او پرید و برنگشت سلطنت از دستش می رود و اگر بازگشت و بر دست او نشست قدرت و حکومت پیدا می کند .

حضرت صادق (ع) می فرماید : اگر ببیند باز مطیع و رام اوست تعبیر ان بر 5 وجه است : 1. اسایش 2. شادی 3. بشارت 4. فرمانروایی 5. رسیدن به مراد و یافتن مال به قدر و قیمت باز از هزار تا دوهزار درهم مخصوصا اگر باز مطیع و رام او باشد

و اگر مطیع نباشد تعبیرش بر 4 وجه است : 1. پادشاه ستمگر 2. حاکمی که جور و ستم نماید 3. فقیه خائن 4. فرزندی که از پدر و مادرش اطاعت ننماید .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:33  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' بلبل ' در خواب

کرمانی می گوید : تعبیر بلبل در خواب فرزند کوچک و غلام است .

اواز بلبل در خواب سخن خوش و لطیف است .

اگر دید بلبلی پرید فرزند یا غلامش گم می شود .

اگر ببیند بلبلی در دست او مرد فرزند یا غلامش می میرد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند تعداد زیادی بلبل دارد به تعداد انها غلام می خرد و اگر ببیند بلبل ها را کشت و از گوشت انها خورد غلام او ارثیه می برد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:33  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پایه چراغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : چراغ پایه در خواب خدمتکار و کلفت خانه است .

اگر ببیند پایه چراغی دارد یا کسی به او داد کلفت و خدمتکارش خوش اخلاق و مهربان است و اگر ببیند پایه چراغش زنگ زده است کلفتش متکبر خودخواه و کم دیانت است و اگر ببیند پایه چراغش چوبی است کلفتش پست و فرومایه بوده . به او اعتمادی نیست .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:32  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پایه دیگ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر صاحب دیگ در خانه مرد صاحب خانه یا کدبانوی خانه است .

اگر ببیند دیگدانی بدست اورد یا کسی به او داد کدبانویی به خانه می اورد و اگر دید دیگدانش شکست کدبانوی خانه می میرد .

جابر مغربی می گوید : دیدن پایه دیگ در خواب دلیل بر مرد صاحب خانه یا مردی نیرومند و دلیر است که از کسی باکی ندارد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:32  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند مثل پرنده پر دارد به اندازه پرها به بزرگی و سروری می رسد .

و بعضی از معبران گفته اند پر در خواب نیرومندی و پناه است .

کرمانی می گوید : اگر ببیند پر دارد و پرواز می کند به سفر می رود و کارش خوب است و اگر ببیند پر مرغ همراه خود دارد به قدر ان خیر و منفعت به دست می اورد .

اگر ببیند پرهای او ریخت از بزرگی و مقام ساقط می شود و مالش کاهش می یابد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:30  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پرچم ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر علم و پرچم در خواب مردی دانا زاهد امام ثروتمند و یا شخص سخاوتمندی است .

اگر در خواب دید که پرچمی دارد از این افراد به او خیر و منفعت به او می رسد .

اگر ببیند پرچم افتاد یا گم شد تعبیرش برخلاف این است .

کرمانی می گوید : پرچم در خواب دلیل بر سفر است . اگر ببیند پادشاه پرچمی به او داد به جاه و مقام می رسد مخضوضا اگر سفید یا سبز باشد .

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند پرچم سفید و بزرگی دارد با شخص ثروتمندی مصاحبت و همنشینی می کند و از او منفعت می برد . اگر ببیند پرچم سیاهی دارد قاضی یا خطیب می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن پرچم در خواب بر چهار وجه است : 1. ریاست و مهتری 2. سفر 3. جاه و مقام 4. خوبی وضع و حال .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:30  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پرده ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند پرده ای چه نازک و چه ضخیم جلوی در اویخته است غم و اندوه و ترس و بیم است و اگر جلوی در خانه ای بزرگ یا جلوی در مسجد یا میان بازار پرده ببیند غم و اندوه و ترس و هراس عظیم است .

کرمانی می گوید : اگر ببیند پرده تباه یا گم شد صاحب ان از غم واندوه نجات می یابد و از ترس و بیم ایمن می شود و اگر پرده ای مجهول و ناشناس ببیند غم و اندوه شدیدتر و اگر اشنا باشد کمتر و اسانتر است .

جابر مغربی می گوید : تعبیر دیدن پرده نو در خواب برای پادشاه خوب است و برای مردم بد است و دیدن پرده کهنه برای هیچکس خوب نیست .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:29  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پرنده ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند پرنده ای دارد و از دست او پرید و دوباره به دست او بازگشت حاجتش براورده می شود و اگر دید پرنده پرید و برنگشت قسمتی از مالش را از دست می دهد و نیز می گوید در خواب هرچه پرنده را بزرگتر ببیند همت بیننده خواب برای رسیدن به مقصودش بیشتر است .

اگر ببیند تعداد زیادی پرنده در جایی فریاد کردند در انجا مصیبتی روی می دهد و اگر ببیند تخم پرنده دارد فرزنددار می شود .

ابراهیم می گوید : اگر ببیند پرنده با او حرف زد کارش بالا می گیرد . اگر ببیند پرنده تکه گوشتی از بدن او کند و برد به زور از او مالی می گیرند .

جابر مغربی می گوید : دیدن خروس در خواب بهتر از سایر پرندگان است . اگر ببیند پرندگان ابی دارد مال به دست می اورد و کامیاب می گردد . اگر ببیند پرنده ابی گرفت به بزرگی و مقام می رسد و تعبیر دیدن پر و استخوان ان نیز همین است . اگر ببیند پرنده ابی دارد صاحب فرزند می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن مرغ ابی در خواب بر چهار وجه است : 1. مال 2. بزرگی 3. ریاست 4. فرمانروایی .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:29  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' شترمرغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' شترمرغ ' در خواب مردی بیابانی است و اگر شتر ماده ببیند زنی بیابانی است .

اگر دید شتر مرغ ماده گرفت یا کسی به او داد زنی با صفاتی که گفتیم می گیرد یا کنیزی می خرد .

اگر ببیند روی شتر مرغی نشسته بود به سفری بیابانی و صحرایی می رود .

کرمانی می گوید : اگر ببیند تخم شتر مرغ را شکست بر مردی صحرا نشین دست پیدا می کند و او را شکست می دهد

و اگر ببیند تخم شتر مرغ یا پر یا استخوان ان را دارد از مردی صحرا نشین مال بدست می اورد و اگر ببیند جوجه شترمرغ دارد فرزند مرد صحرانشین به دست او می افتد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند بر شتر مرغ سوار است . رام اوست و او را به هوا برد و دوباره به زمین اورد با مردی بیابانی به سفر می رود و با سود و منفعت بسیار برمی گردد و اگر برخلاف این ببیند تعبیرش بد است .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:28  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' طاووس ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' طاووس ' در خواب پادشاه عجم است .

اگر ببیند طاووس نری داشت از پادشاه عجم مال بدست می اورد و اگر طاووس ماده ای ببیند زن می گیرد و از او فرزند پیدا می کند و مال بدست می اورد .

دانیال (ع) می گوید : ' طاووس ' در خواب دلیل بر زنی فاسد و بدکردار است .اگر ببیند طاووسش با او سخن گفت به ولایت و فرمانروایی می رسد .

اگر ببیند طاووس از خانه او پرید زنش را طلاق می دهد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند طاووسی را کشت دوشیزگی دختری را می گیرد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن طاووس بر دو وجه است : 1. پادشاه عجم 2. شخصی بزرگ و ثروتمند .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:28  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' قرقاول ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' قرقاول ' در خواب مردی حیله گر و خیانتکار است و قرقاول ماده زنی با همین صفات است .

اگر ببیند با قرقاول می جنگید با شخصی حیله گر و بد کار نزاع می کند و اگر دید قرقاول ماده ای بدست اورد با زنی که هیچ خیری در او نیست ازدواج می کند و اگر اشیانه قرقاول را در خواب ببیند با زنی زیبا ازدواج می کند .

کرمانی می گوید : اگر ببیند قرقاول در خانه داشت و مرد زن او می میرد یا به جهت زنان به مصبیتی گرفتار می شود و اگر ببیند قرقاول از خانه او پرید زنش را طلاق می دهد .

جابر مغربی می گوید : قرقاول در خواب زنی پارسا و زیبا و مالدار است . اگر ببیند قرقاولی پیدا کرد یا گرفت با زنی دارای ویزگیهای ذکر شده ازدواج می کند .

و اگر ببیند قرقاول در کنار او افتاد و خوابید کسی با زن او رابطه دارد و او را فریب می دهد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن قرقاول در خواب بر چهار وجه است : 1. زن 2. مال حرام 3. معیشت 4. کامجویی .

معبران می گویند : مال حرامی است که با حیله بدست می اید .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:27  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' قرقی ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در خواب قرقی رام و مطیعی دید که وقتی صدایش می کنند بیاید صاحب ان به مقام و منزلت می رسد

اگر ببیند قرقی رام و مطیعی دارد به وسیله شخص بزرگی به مقام و منزلت می رسد و اگر دید که قرقی پرید و رفت و رشته و زنجیرش در دست او ماند مقام و منزلتش را از دست می دهد .

جابر مغربی می گوید : اگر پادشاهی در خواب ببیند قرقی اش مرد سلطنتش را از دست می دهد و اگر امیر و فرماندهی این خواب را ببیند جاه و مقامش کاهش می یابد و اگر ثروتمندی این خواب را ببیند فقیر می شود و اگر شخص فقیری این خواب را ببیند فرزندش می میرد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:27  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' قمری (فاخته) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' قمری (فاخته) ' در خواب دلیل بر زنی بی مهر و ناسازگار و کم دیانت است .

اگر کسی در خواب ببیند فاخته ای دارد با چنین زنی ازدواج می کند .

اگر دید جوجه فاخته گرفت یا گوشت فاخته ای خورد به اندازه ان مال بدست می اورد .

کرمانی می گوید : اگر در خواب ببیند فاخته ای بر بام خانه او نشست و خواند از شخص غایبی خبر خوشی به او می رسد .

جضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن ' قمری (فاخته) ' در خواب بر سه وجه است : 1. زن 2. فرزند 3. خادم .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:26  توسط admin | 

تعبیر دیدن 'طوطی ' در خواب

ابن سیرین می گوید : دیدن طوطی در خواب دلیل بر غلام و فرزند است .

اگر دید طوطی از دست او پرید فرزندش سفر می کند .

اگر دید طوطی با او سخن گفت کاری می کند که مردم از ان تعجب می کنند .

اگر در خواب طوطی ماده ای ببیند دلیل بر دختری دوشیزه است و طوطی نر در خواب دلالت بر مردی دیندار یا غلامی پرهیزکار دارد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر طوطی در خواب بر سه وجه است : 1. فرزند 2. دختری باکره 3. شاگردی زرنگ و چابک .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:26  توسط admin | 

تعبیر دیدن 'عقاب ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دید که عقاب در کوچه ای فرود امد پادشاهی به ان کوچه می اید .

اگردید مردم ان کوچه عقاب را کشتند پادشاه ان سرزمین هلاک می شود و یا معزول می شود .

اگر ببیند عقاب او را گرفت در پناه پادشاه قرار می گیرد و اگر دید عقاب چیزی را از دهانش بیرون اورد و به او داد به قدر ان چیز از پادشاه عطا می بیند .

اگر دید عقاب از دست او پرید و رشته و ریسمان در دست او ماند پادشاه از او خشمگین می شود و او را از خود دور می کند و چیزی از مالش را می گیرد .

دانیال (ع) می گوید : عقاب در خواب پادشاهی نیرومند و پرهیبت و ستمگر است که عموم از او در هراسند .

اگر ببیند عقاب را گرفت یا شخصی به او داد و ان عقاب رام و مطیع او بود نزد پادشاه قرب و منزلت پیدا می کند .

اگر ببیند عقاب او را گرفت و به هوا برد به فرمان پادشاه به سفری می رود و در ان سفر بزرگی و عظمت می یابد و نامور می گردد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند شکار را از عقاب گرفت مال و خزانه پادشاه در تصرف او قرار می گیرد .

اگر ببیند عقاب منقار یا چنگ به او زد از پادشاه زحمت و بلا می بیند و مالش را می ستاند و اگر ببیند با عقاب می جنگد با پادشاه جنگ و خصومت می کند .

و اگر ببیند عقاب را خورد یا پر او را کند به قدر ان از پادشاه مال و نعمت به او می رسد و اگر ببیند عقاب بر سر و روی او نشسته پسری پیدا می کند که به پادشاهی می رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر عقاب بر دو وجه است : 1. پادشاه ستمگر و خونخوار 2. عالم بی دین و حیله گر .

و بعضی گفته اند که اگر کسی در خواب ببیند عقاب دارد عمرش طولانی خواهدئ بود .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:26  توسط admin | 

تعبیر ' پرواز کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی دید به طرف قبله پرواز کرد و باز به جای خود بازگشت از سفر به زودی با منفعت بسیار برمی گردد . بخصوص اگر دید بال و پر دارد و اگر ببیند بدون بال می پرید وضعش تغییر می کند .

و اگر دید از بام خانه خود به بام دیگری می پرد زنش را طلاق می دهد و زن دیگری می گیرد یا کنیزی می خرد .

دانیال (ع) می گوید : اگر ببیند مثل پرنده از جایی به جایی می پرید به سفر می رود و به میزان ارتفاع پروازش والایی و شرف پیدا می کند و اگر ببیند مستقیم به سوی اسمان می رود گزند و زیان به او می رسد .

اگر ببیند انقدر اوج گرفت که به اسمان رسید و در اسمان ناپدید شد و به زمین برنگشت عمرش سر امده و زود از دنیا می رود .

کرمانی می گوید : اگر ببیند به کهکشان پر کشید به حج می رود . اگر ببیند از خانه به خانه ناشناس پرید اجلش نزدیک شده است و باید از گناهان توبه کند .

اگر ببیند پرهایی متفاوت با پرهای پرندگان دارد به شدت بیمار می شود و عاقبت شفا پیدا می کند و اگر ببیند از جایی به جایی پرواز می کند به سفری نزدیک می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر پریدن بر پنج وجه است : 1. مسافرت 2. حج 3. عظمت 4. تغییرحال 5. بیماری و مرگ .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:25  توسط admin | 

تعبیر دیدن '  کلاغ '  در خواب

ابن سیرین می گوید : کلاغ در خواب دلیل بر مردی عهد شکن و فاسق است و اگر دید کلاغی دارد با چنین مردی همنشینی و مصاحبت می کند .

ابراهیم می گوید : اگر ببیند کلاغی شکار کرد با حیله مال مردم را می گیرد و اگر ببیند کلاغ بر شاخه ای نشسته و قارقار کرد در مسافرت به زحمت می افتد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:24  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پری ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در خواب پری خوش مشرب وشاد و زیبا رو ببیند به سرافرازی و دولت می رسد و اگر زشت و غمگین دید به غم و اندوه دچار می شود . اگر پری خوش خو را مرده ببیند امورش پریشان می گردد و اگر دید با پری جنگ می کند کارش اشفته و بی سامان می شود .

کرمانی می گوید : برخی از پریان مسلمانند و دیدن انها در خواب دلیل ملاقات دوست و دستیابی به بخت و دولت است و دیدن پریانی که کافرند دلیل روبرو شدن با دشمن و مبتلا شدن به بدبختی و اندوه است .

دانیال (ع) می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که در میان پریان است به سفر می رود و ان سفر برایش فرخنده و مبارک است و اگر ببیند پری او را روی گردن خود سوار کرده و می برد جاه و مقام و سرافرازی پیدا می کند .

اگر ببیند پریان در خواب با او به مهربانی سخن می گفتند حال و کارش خوب می شود . اگر پری را در لباس نیکو ببیند وضعش نیکو می شود . اگر پری را در لباس بد ببیند وضعش بد می شود . اگر ببیند پری طلا و نقره و نظایر ان به او داد مال و نعمت و بخت و اقبالش افزایش می یابد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند پری بیمار یا مرده است وضعش بد می شود و اگر ببیند پادشاه پریان نسبت به او نیکی و دلجویی کرد دنیا به او رو می اورد و به مال و دولت می رسد و نزد پادشاه قرب و حرمت پیدا می کند و اگر ببیند پری جا و مکان خود را به او نشان داد و گاه خود را به او اشکار و گاه پنهان نمود زنی با او حیله و خیانت می کند و اگر ببیند به خانه پریان رفت و انان را می شناخت و ملاقات کرد به غربت می رود و شهرهایی را بازدید می کند و اگر ببیند پری او را می برد از جایی که امید ندارد حاجتش براورده می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن پری در خواب بر پنج وجه است : 1. دوستی عزیز 2. بخت و دولت 3. در کار خود کامران می شود 4. شکوه و عظمت 5. خبر دروغ و کارهای باطل .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:23  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پشت ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' پشت ' در خواب مردی است که بیننده خواب از او نیرو و یاری و پناه می خواهد . اگر ببیند پشتش شکست کسی که نیرو و پناه اوست از دنیا می رود و اگر دید پشتش زخمی است به کسی که پشتیبان اوست رنج و گزندی می رسد .

کرمانی می گوید : مهره های پشت نیرو و فرزند است و هر درستی و نقصی که در خواب در مهره های پشت بیند تعبیر ان به قوت و نیرو فرزندان بیننده خواب مربوط می شود و اگر ببیند پشت او بزرگ است و قوی فرزندی قوی تن و عاقل و دانا دارد و اگر ببیند چیزی بر پشت خود حمل می کرد به قدر ان سختی و غم و اندوه تحمل می کند و اگر ببیند مرده ای را بر پشت خود حمل می کرد مخارج بستگان ان مرده بر عهده اوست و اگر ببیند پشتش برگشت و خمیده شد وضع و حالش بد می شود .

جابر مغربی می گوید : پشت دشمن را به خواب دیدن ایمنی از شر دشمن است و اگر پشت زن را به خواب ببیند دنیا و مواهب دنیوی از او روی بر می گرداند .

اسماعیل اشعث می گوید : دیدن پشت در خواب برادر است . اگر ببیند پشتش شکست برادرش می میرد و اگر ببیند پشتش دردر می کرد از برادر یا از بزرگترش به غم و اندوه دچار می شود و اگر ببیند به جهت بیماری یا مرضی پشتش را داغ کردند دین و دنیایش درست می شود و اگر ببیند پشتش را به دیوار تکیه داده است به سفر می رود و مال بدست می اورد .

و معبران گفته اند دیدن پشت در خواب برای شخص کافر است ایمان و برای فاسق توبه و برای ساحر و جادوگر مسلمان شدن وبرای منافق اخلاق و نجات از نفاق است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن ' پشت ' در خواب بر 12 وجه است : 1. قوت و نیرو 2. برادر دینی 3. یار و همدم 4. پادشاه 5. وزیر 6. دلیل و برهان 7. پدر 8. برادر 9. پسر 10. مال 11. کمک و یاری 12. پدربزرگ پدری .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:22  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' پشت گردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دید که سیلی به پشت گردن او زدند و جای ان ورم کرد از زننده سیلی به او سود و منفعت می رسد . اگر ببیند پشت گردن او موی زیادی دارد مقروض خواهد شد و اگر دید کوی پشت گردنش را تراشید قرضش را می دهد .

ابراهیم می گوید : اگر در خواب دید که سیلی به پشت گردن او زدند به طوری که خون جاری شد با کسی مرافعه و خصومت می کند و ضر می بیند .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند رویش به طرف پشت برگشته است منافق می باشد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:21  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' کبک ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' کبک ' در خواب زنیئئ زیبا رو یا کنیزی صاحب جمال است . اگر دید کبکی را گرفت با زنی ازدواج می کند یا کنیزی می خرد .

اگر دید گوشت کبک می خورد لباسی به او می بخشند .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند کبک نر دارد دلیل بر پسر است و کبک ماده دلیل بر زن و کنیزی سازگار است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن ' کبک ' در خواب بر چهار وجه است : 1. پسر 2. دوست 3. رفاه و اسایش 4. به کام دل رسیدن .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:21  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' کبوتر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' کبوتر ' در خواب زن است .

اگر ببیند کبوتری دارد یا کسی به او داد زن می گیرد . اگر ببیند گوشت کبوتر را می خورد مال زن را می خورد .

اگر ببیند کبوتری را زد و انداخت به جهت حرفی که در مورد زنش می گویند او را طلاق می دهد و اگر ببیند تعداد زیادی جوجه کبوتر داشت از طرف زنان منفعت می یابد .

جابر مغربی می گوید : اگر در خواب ببیند کبوتری دارد غایبش از سفر می گردد و اگر ببیند کبوتری در خانه او مرد تعبیرش همین است .

اگر ببیند تعداد زیادی کبوتر در خانه دارد فرزندانش زیاد هستند و نیز بعضی می گویند مال فراوانی بدست می اورد

و بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است و اگر زنی در خواب کبوتر ببیند شوهر می کند و دخترانی می زاید .

و کبوتر بازی در خواب دلیل بر کاری باطل و ناروا است و کبوتر خانه (برج یا اتاقی که برای لانه کردن و نگهداری کبوترهاست) دلیل بر ناحق است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر کبوتر بر 5 وجه است : 1. زن 2. کنیز 3. مال 4. نامه ای که از غایبی برسد 5. ریاست .

و نیز می گویند دیدن کبوتر در خواب دلیل بر صد درهم است که به بیننده خواب می رسد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:20  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' کرکس ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند کرکس دارد توسط پادشاه به مقام و بلندی می رسد و تعبیر استخوان و گوشت کرکس نیز همین است .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:20  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' کشکرک (کلازه) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : کشکرک (کلازه) ' در خواب پرنده ای است که در خواب دلالت بر بی فایده ای و بی دینی دارد .

اگر ببیند کشکرک را کشت و گوشت ان را خورد دشمن را شکست می دهد و مال او را می گیرد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:19  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند جوجه های گنجشک را شکار می کند و گردن انها را می شکند و انها را توی کیسه می اندازد معلم بچه ها می شود و انها را به شدت تنبیه می کند ومی زند

 و اگر گنجشک قرمز را شکار کند زنی زیبارو می گیرد و یا کنیزی خوشگل می خرد .و اگر ببیند گنجشکی زرد گرفت زنی بیمار و زرد چهره می گیرد .

دانیال (ع) می گوید : اگر بیننده خواب پارسا و درستکار باشد گنجشک در خواب مردی صاحب منزلت و مقام است و اگر بیننده خواب پارسا نباشد و ببیند گنجشکی را با تله یا وسیله ای دیگر گرفت با فردی بی سرو پا مکر و حیله می کند و او را شکست می دهد

و اگر ببیند گنجشک ماده گرفت زنی محترم بر او پیروز می شود و اگر ببیند گوشت ان را خورد به قدر ان از مال او به ان زن می رسد و اگر ببیند جوجه های گنجشک را از لانه بیرون اورد به رنج و اندوه دچار می شود .

کرمانی می گوید : اگر یک گنجشک در خواب ببیند فرزند است و اگر ببیند گنجشک های زیادی سرو صدا می کردند با مردمی اشوب طلب سرو کار پیدا می کند .

و اگر ببیند گنجشکی را در دهان گذاشت و بلعید فرزندی پیدا می کند .

اگر ببیند گنجشک را کشت یا در دست او مرد زیانی به او می رسد و فرزندش می میرد . اگر ببیند لانه گنجشکی را به دست گرفت صاحب فرزندی درشت جثه و نیرومند می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن گنجشکها در خواب بر نه وجه است : 1. پادشاه 2. حاکم و والی 3. مردی محترم 4. غلام زیبا روی 5. قاضی 6. تاجر 7. مرد راهزن 8. مرد دشمن خو و ستیزه جو 9. مردی که به جماع کردن حریص و مشتاق است .

معبران می گویند : یافتن گنجشک در خواب فرزند یا غلام است .

اگر ببیند گنجشکی کور دارد با مردی اهل هوی و هوس و بدکار دوستی پیدا می کند .

و یافتن گنجشک در خواب دلیل ان است که اگر فقیر باشد شش درهم به دست می اورد و اگر دارا باشد شش هزار درهم به دست می اورد و خانه گنجشک در خواب دلیل بر خیر و شادی و ایمنی است .

اگر ببیند جوجه گنجشکها را از لانه بیرون اورد از حلال و حرام فرزندانی دارد و اگر ببیند گنجشک می خواند و او صدای ان را می شنود سخنانی شگفت اور می شنود .

اگر صدای گنجشک ها را در خواب بشنود خدا را تسبیح می کند و اگر ببیند گنجشک های زیادی بدست اورده است بر گروهی سروری می کند و مال فراوان به دست می اورد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:19  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' لک لک ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' لک لک ' در خواب مردی دوراندیش و بی ازار و با اصل و نسب است .

اگر ببیند لک لک دارد با مردی که صفات بالا را دارد مصاحبت و همنشینی پیدا می کند .

اگر دید لک لکی روی بام خانه او نشست رئیس یا بزرگی به خانه او می اید . اگر دید لک لک را کشت دشمن را می کشد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر ' لک لک ' در خواب بر 4 وجه است : 1. مردی دهقان 2. پادشاهی ضعیف ناتوان 3. پاسبان 4. شخص غریب و فقیر .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:18  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' ماهی خوار ' در خواب

ابن سیرین می گوید : مرغ ماهی خوار در خواب دلالت بر زن دارد .

اگر ببیند مرغ ماهی خوار دارد زن خواهد گرفت و اگر دید مرغ ماهی خوار از دست او پرید زنش را طلاق می دهد .

جابر مغربی می گوید : دیدن ماهی خوار در خواب دلیل بر غم و اندوه است .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:17  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' مرغ خانگی ' در خواب

ابن سیرین می گوید : دیدن مرغ خانگی در خواب دلالت بر خدمتکار و کنیز دارد . اگر ببیند مرغ خانگی دارد خدمتکار پیدا می کند و یا کنیزی می خرد و اگر دید تعداد زیادی مرغ خانگی دارد به اقایی و بزرگی می رسد .

ابراهیم می گوید : مرغ خانگی در خواب زنی زیبا و مالدار است . اگر ببیند مرغ در خانه او تخم گذاشت از زنی به او منفعت می رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر مرغ خانگی در خواب بر سه وجه است : 1. زن زیبا 2. کنیز 3. خادم خانه .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:17  توسط admin |