باد عقیم

در کافی از حضرت باقر (ع) روایت شده که فرمودند : باد عقیم از زیر طبقه هفتم زمین بیرون می اید و این باد بیرون نیامده مگر وقتی که خداوند بر قوم عاد غضب کرد .

طبرسی از ابن عباس روایت کرده که پیامبر اکرم (ص) فرمود : خدای متعال هر باد و بارانی بفرستد فرشتگان نگهبان انها وزن و تعدادش را می دانند جز بادی که بر قوم عاد فرستاد که ان زیاده از حد و اندازه بیرون امده و از این جهت ان را عاتیه نام گذاشته اند و ان ایام را عرب  (برد العجوز= سرمای پیرزن) گویند . برای اینکه پیرزنی از ترس سرما در سردابی رفت و پنهان شد و زنده ماند تا روز هشتم که در ان روز باد به سرداب رخنه کرد و او را نیز هلاک کرد و سپس باد ارام گرفت و ان پیرزن اخرین کسی بود که از قوم عاد هلاک شد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:59  توسط admin | 

مشروح داستان حضرت هود (ع)

هود پیغمبر که عابر نیز به او می گویند فرزند شالخ بن ارمخشد بن سام بن نوح است و به موجب تواریخ در سال دوهزار وششصد وچهل و هشت بعد از هبوط ادم متولد شده و ان حضرت مبعوث شد بر طایفه عاد و انها در بین حضرت موت و یمن تا ساحل دریای حبشه سکونت داشتند .

انها مردمانی بزرگ جثه و قوی هیکل و بت پرست بودند پس از انکه خداوند هود را بسوی ایشان فرستاد و انان را به توحید و خداپرستی دعوت کرد ولی لنها اجابت نکردند و او را تکذیب کردند و بسیار اذیت و ازارش نمودند .

خداوند بر انها غضب کرده و تا هفت سال باران رحمت خویش را بر انها نفرستاد بطوری که قحط و بلا در میان ایشان پدیدار شد .

مرسوم و عادت مردم در ان زمان این بود که هروقت قحطی و بلایی نازل می شد پناه به خانه کعبه می اوردند خواه مومن یا کافر باشند و اهل مکه در ان وقت از طایفه عمالقه بودند از فرزندان عملیق بن لاوذبن سام بن نوح و بزرگ انها مردی بود به نام معویه بن مکر که مادرش از طایفه عاد بود چون کار بر انها دشوار شد روسای انها به طرف مکه حرکت کردند و به طرف خانه معویه که از جانب مادر با طایفه عاد خویشی داشت وارد شدند و او بی اندازه مهمان نوازی از انها نمود و مایحتاج انها را از خوراک و طعام فراهم ساخت و در نتیجه انها فراموش کردند برای چه امده اند و در لهو و لهب غرق شده بودند .

معویه با خود اندیشید که اگر انها را از این غفلت اگاه و یاداوری کنم گویند که بر من مهمان نوازی انها گران امده .

این وافعه را با دو نفر در میان گذاشت انها گفتند اشعاری که مخصوص درماندگی عادیان است دستور داده شود در موقعی که همه بزرگان عاد جمع شده اند و در نشاط و سرور هستند بوسیله کنیزان مغنیه خوانده شود .

با اقدام این عمل و با شنیدن اشعار خوانده شده به خاطر ان جماعت امد که یکماهاست در خانه معویه به خوشی و استراحت مشغول و طلب باران را فراموش کرده اند . لذا به عزم دعا برخاستند و یکی از انها که باطنا به هود ایمان اورده بود گفت : تا عادیان به پیامبر خدا ایمان نیاورند از بلا نجات نخواهند یافت .چون قوم عاد این سخن شنیدند از او روی گرداندند و روی به سوی خانه کعبه اوردند و دست به دعا برداشتند .

در ان حال سه قطعه ابر در هوا پدیدار شد یکی سرخ و دیگری سفید و سومی سیاه و هاتفی صدا زد ای دعا کنندگان هرکدام از این قطعات را می خواهید اختیار کنید . یکی از انها گفت : ابر سیاه را می خواهیم که باران دارد . باز صدایی را شنیدند که می گفت از ال عاد یک نفر باقی نخواهد ماند و ابر به طرف قوم عاد در حرکت بود و انها نیز خوشحال بودند به تصور باران ولی از عذاب خدا غافل بودند .

اول کسی که اثار عذاب از ان ابر مشاهده کرد خانمی بود به نام مهد که دیوانه وار نعره زد و بی هوش شد . وقتی به خود امد گفت اتشی افروخته و جمعی مهیب می بینم که به طرف ما می ایند .

در ان وقت جناب هود با چهار هزار ایمان اورندگان از میان قوم خارج شد و به کناری رفته و دستور داد به پیروان خود در کناری توقف کنند و خود با سر انگشت خطی بر گرد انها کشید تا از اسیب در امان باشند .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:58  توسط admin | 

چرا بادی که بوسیله ان قوم عاد هلاک شدند را عقیم نام نهاده اند ؟

وهب بن محمد در وجه نامگذاری ان چنین می گوید : باد عقیم در زیرزمینی که ما بر رویش قرار گرفته ایم با هفتاد هزار مهار اهنی کنترل شده و بر هر مهاری هفتاد هزار فرشته موکلند . زمانی که پروردگار عزوجل این باد را بر قوم عاد مسلط نمود نگهبانان باد از حق تعالی اذن خواستند از زمین همچون جریان هوا در دو لوله بینی گاو خارج شوند واقع این است که اگر باری عزاسمه چنین اذنی می داد چیزی در زمین نبود مگر انکه طعمه حریق می شد .

لذا خداوند عزوجل به نگهبانان باد وحی داد که از زمین بسان خروج از منفذ انگشتری خارج شوند و پس از اجرا شدن این فرمان قوم عاد به واسطه باد هلاک شده و نابود گشتند و حق عزوجل با این باد در روز قیامت کوهها را از بیخ کنده و تله ها و پشته ها را زیر و رو نموده و شهرها و قصر ها را ویران می سازد  .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:58  توسط admin | 

حضرت ابراهیم (ع) و دعای طول عمر

پس ساره به حضرت ابراهیم (ع) گفت : پیر شده ای و اجلت نزدیک شده است اگر دعا می کردی که خدا اجل تو را به تاخیر بیندازد و عمرت را دراز کند که با ما زندگی کنی و دیده ما روشن باشد نیکوست .

پس حضرت ابراهیم (ع) از خدا سوال کرد انچه را که ساره از او خواسته بود . حق تعالی وحی کرد به او ا زیادتی عمر بطلب انچه را که خواهی تا به تو عطا کنم .

چون حضرت ابراهیم (ع) ساره را خبر داد که خدا چنین وحی کرده است ساره گفت : از خدا سوال کن تا تو را نمیراند تا تو مرگ را از او طلب کنی .

حضرت ابراهیم (ع) چنین سوال کرد و خدا مستجاب گردانید .

چون ابراهیم (ع) ساره را خبر داد به مستجاب شدن دعا . ساره گفت : شکر کن خدا را و طعامی به عمل اور و فقرا و اهل حاجت را بخوان تا از ان طعام تناول نمایند .

پس حضرت ابراهیم (ع) چنین کرد . چون مردم حاضر شدند در میان انها در میان مرد پیر ضعیف کوری بود که با او شخصی بود که همراه او بود . چون بر سر سفره نشست و لقمه ای برداشت و خواست به دهان ببرد دستش لرزید از جانب راست و چپ لقمه حرکت کرد تا انکه لقمه به پیشانیش خورد پس همراهش دستش را گرفت تا به جانب دهانش برد .

پس ان نابینا لقمه دیگری گرفت و دستش حرکت کرد و بر دیده اش گذاشت و ابراهیم (ع) پیوسته نظرش بر او بود پس تعجب کرد از این حال و از همراه او سوال کرد از سبب این اختلال .

همراه او گفت انچه ملاحظه می نمایی از احوال این مرد از ضعف و پیری اوست . ابراهیم (ع) در خاطر خود گفت : من که بسیار پیر شوم مانند این مرد خواهم شد . پس  ابراهیم (ع) به سبب مشاهده حال این مرد از خدا سوال کرد که خداوندا بمیران مرا در اجلی که برای من نوشته بودی که مرا احتیاجی به زیادتی عمر نیست بعد از انچه مشاهده کردم .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:57  توسط admin | 

حضرت ابراهیم (ع) و زمین بانقیا

از امیرالمومنین حضرت علی (ع) نقل شده که : حضرت ابراهیم (ع) گذشت بر بانقیا که پهلوی نجف اشرف بوده است و هر شب در انجا زلزله میشد و چون حضرت ابراهیم (ع) انجا ماند در ان شب زلزله نشد . اهل ان شهر پرسیدند که چه شده است که امشب زلزله نیامده است .

گفتند دیشب مرد پیری به اینجا امده است که پسرش نیز با اوست .

پس به نزد حضرت ابراهیم امدند و گفتند هر شب در شهر ما زلزله می شد و امشب که تو امدی زلزله نشد امشب هم بمان تا ببینیم چه می شود ؟

چون در شب دیگر ماند زلزله نشد . اهل شهر نزد ابراهیم (ع) امدند و گفتند : نزد ما اقامت کن و انچه تو خواهی ما به تو می دهیم ؟

گفت : من نمی مانم در شهر شما و لیکن این صحرای نجف را که در شهر شما است به من بفروشید تا دیگر در شهر شما زلزله نشود .

گفتند : ما به تو می بخشیم .

گفت : نمی گیرم از شما مگر به خریدن .

  گفتند : پس بگیر به هر قیمت که خواهی.

پس خرید ان زمین را از ایشان به هفت گوسفند و چهار دراز گوش .

پس به این سبب ان زمین را بانقیا گفتند زیرا گوسفند را به لغت نبطی نقیا می گویند .

پس پسر ابراهیم به ان حضرت گفت : ای خلیل الرحمن چه می کنی این  زمین را که نه زراعتی می توانی در ان بکنی و نه گوسفندی بچرانی؟

ابراهیم (ع) گفت : ساکت شو که خداوند عالمیان از این صحرا محشور گرداند هفتاد هزار کس را که داخل بهشت شوند بی حساب که هریک از ایشان فاعت کند جماعت بسیار را .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:56  توسط admin | 

حضرت ابراهیم (ع) و ملک الموت

و به روایتی منقول است حضرت ابراهیم (ع) ملکی را مشاهده کرد و از او پرسید کیستی :

گفت : ملک الموتم .

حضرت ابراهیم (ع) گفت : می توانی خود را به من بنمایی به ان صورتی که به ان صورت قبض روح مومن می کنی ؟

گفت : بلی روی از من بگردان .

پس حضرت ابراهیم (ع) روی از او گردانید و چون نظر کرد جوانی دید خوش صورت و خوش جامه و نیکو شمایل و خوشرو . پس گفت : ای ملک الموت اگر مومن نبیند غیر حسن و جمال تو را بس است او را . پس گفت : ایا می توانی خود را به من بنمایی به ان صورت که فاجران را قبض روح می نمایی ؟

گفت : طاقت دیدن ان نداری؟

حضرت ابراهیم (ع) گفت : طاقت دارم .

ملک الموت گفت : روی از من بگردان . پس چون نظر کرد مردی سیاه دید که موهایش راست ایستاده و در نهایت بدبویی و با جامه های سیاه و از دهان و سوراخهای بینی او اتش و دود بیرون می اید .

پس حضرت ابراهیم (ع) بیهوش شد و چون به هوش باز امد ملک الموت به حالت اول بازگشته بود گفت : ای ملک الموت اگر فاجر نبیند مگر همین صورت تورا پس بس است برای عذاب او .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:55  توسط admin | 

جانشینان حضرت هود (ع)

نام هود عابر بود و ان حضرت سه پسر داشت به نام فالغ قحظان و یقطان .

فالغ وصی حضرت هود بود و به رتبه پیغمبری رسید و چون به حد رشد و بلوغ رسید زمین را برای قبائل قسمت نمود و برای هر طایفه حدودی معین کرد تا هرکس حد خود را به اندازه حفظ و حراست نماید .

و او. را به این جهت فالغ گفتند که فالغ به معنای قاسم است و چون زمین را قسمت نمود فالغ یا قاسم نامیده شد .

فالغ مردم را به راه راست هدایت نمود و به شریعت حضرت نوح دعوت نمود تا از دنیا رفت و راغو فرزند خود را وصی خود گردانید و او نیز پسر خود ماخور را وصی خود کرد و او تارخ را وصی نمود و تارخ پدر حضرت ابراهیم خلیل است .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:55  توسط admin | 

تعبیر ' جهاد کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند در راه خدا جهاد کرد دارا و بی نیاز می شود .خدای متعال می فرماید : و هر کس در راه خدا هجرت نماید در زمین پناهگاهو گشایش بسیار می یابد – سوره نسا ایه 100 .

و اگر ببیند از جنگ و جهاد رویگردان شد از نیکی و منفعت به فرزندان و بستگان خودداری می کند . خدای متعال می فرماید : ایا اگر فرمانروایی یابید در زمین فساد و تباهی می کنید و نسبت به بستگان خود بدی کرده و رشته خویشی را می برید؟ - سوره محمد (ص) ایه 22 .

و اگر ببیند به جنگ و جهاد رفت فضیلت و بزرگی پیدا می کند . خدای متعال می فرماید : خداوند مجاهدان را بر نشستگان درجه ای برتری داده است –سوره نسا ایه 95 . و اگر ببیند مردم ان سرزمین به جنگ و جهاد رفتند به عزت و سرافرازی می رسند و دشمن را هلاک می کنند .

جابر مغربی می گوید : اگر در خواب ببیند که به تنهایی به جهاد رفت و با کفار جنگید بر دشمن پیروز می شود و روزی حلال بدست می اورد . اگر ببیند کافری به او حمله کرد در کسب معاش به مشقت و سختی دچار می شود و اگر ببیند در جهاد به دست کافران کشته شد عمرش طولانی می شود و رزق و روزی حلال پیدا می کند .

خدای متعال می فرماید : و کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده مپندار بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی می برند و برخوردار می گردند – سوره ال عمران ایه 169 .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر جنگ و جهاد در خواب بر شش وجه است : 1.خیر و برکت 2. سنت رسول خدا (ص) 3. پیروز شدن 4. شفا 5. اطاعت از پادشاه عادل 6. غنیمت بدست اوردن .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:54  توسط admin | 

تعبیر ' جهود شدن (یهودی شدن) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که یهودی شده پیرو بدعت است و به یهودی ها یاری می کند و سخن انان را درست می داند . اگر کسی در خواب ببیند که یهودی یا مسیحی یا مشرک یا بت پرست شده است در ضلالت و گمراهی است و به خدای متعال دروغ می بندد .

اگر ببیند از ان دینها برگشت و مسلمان شد مرتکب گناهی بزرگ می شود و بالاخره توبه می کند و به سوی خدا برمی گردد .

و اگر در خواب ببیند نمی داند پیرو چه دینی است و نمی داند روبه کدام قبله نماز بخواند سرگردان و متحیر و درمانده می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : اگر کسی در خواب ببیند یهودی شده است کار مشکلی برایش پیش می اید و برخلاف شرع و سنت عمل می کند زیرا یهود مشتق از هدی است و اگر یک روحانی زرتشتی را در خواب ببیند بیننده خواب فریفته امور دنیوی و مادی می شود و از اخرت غفلت می ورزد .

جابر مغربی می گوید : اگر فردی یهودی در خواب ببیند که مسلمان شده است به زودی می میرد و یا مسلمان می شود .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:53  توسط admin | 

تعبیر ' جهیدن (پریدن) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند از جایی می جهید از حالی که دارد وضعش بهتر می شود و اگر جستن و جهش او بلند باشد به سفری بلند و طولانی می رود و اگر ببیند بوسیله نیزه یا چوبی بلند از جایی به جایی دیگر می جهید بر مردی نیرومند اعتماد می کند تا به او کمک کند که در کاری به منظورش برسد .

اگر دید که از دیواری جهید و بر اسب یا الاغی نشست هلاک می گردد . اگر ببیند روی بامی جهید و خانه در زیر پایش فرو رفت ولی نمرد همسرش از وی جدا می شود اما دوباره برمی گردد .

اگر بیند که در حال راه رفتن به هوا جست و رو به قبله اورد و بعد از ان خود را در مکه یا مدینه دید به حج می رود و اگر ببیند از خانه ناشناس به خانه ای ناشناس جهید هلاک می شود .

و اگر ببیند که وارو و واژگونه و پشتک و معلق می زد امورش واژگون و زندگیش تباه می شود و اگر ببیند به هوا جهید . مرغی را گرفت زن خود را رها می کند و زن دیگری می گیرد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند از جایی خوب و پاکیزه جهید از فساد و تباهی به صلاح و درستی می اید و اگر برخلاف این ببیند از درستی به تباهی می اید .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:53  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جیوه ' درخواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند داخل معدن جیوه شد و جیوه برداشت زنش مرتکب کاری زشت می شود .

اگر دید که جیوه خورد دچار رنج و زیان می شود .

و اگر ببیند در چشمه جیوه غرق می شود زنان براش سحر و جادو می کنند .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:52  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جیوه ' درخواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند داخل معدن جیوه شد و جیوه برداشت زنش مرتکب کاری زشت می شود .

اگر دید که جیوه خورد دچار رنج و زیان می شود .

و اگر ببیند در چشمه جیوه غرق می شود زنان براش سحر و جادو می کنند .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:52  توسط admin | 

تعبیر ' جنب بودن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که جنب است در حرام اشفته و سرگردان مانده است

و بعضی معبران می گویند که به سفر می رود و موفقیت به دست می اورد و بعد وضعش بهم خورده و بد می شود

و اگر ببیند از جنابت غسل کرد و خود را شست و لباس پوشید سرانجام از ان کار خلاص می شود

و اگر ببیند شستشوی خود را تمام نکرد و به طور کامل خود را نشست کارش به سرانجام نمی رسد .

کرمانی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که جنب و برهنه است در کار خود مانده و سرگردان می شود

و اگر ببیند خود را در حمام شست و بیرون امد و لباس تمیزی پوشید توبه می کند و به سوی خدا بر می گردد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:51  توسط admin | 

تعبیر ' جنگ کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با انسانی می جنگد و یا حیوانی با حیوانی که از جنس خودش است می جنگد ان یک که غلبه نماید بر دشمن پیروز می شود .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:51  توسط admin | 

تعبیر ' جنگ کردن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با انسانی می جنگد و یا حیوانی با حیوانی که از جنس خودش است می جنگد ان یک که غلبه نماید بر دشمن پیروز می شود .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:51  توسط admin | 

تعبیر ' جوان شدن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند جوان شده و ریش سفید او سیاه گشته است پست و فرومایه می شود .

اگر جوان نااشنایی را ببیند از دشمن اسیب و ذلت می بیند و به ارزویش نمی رسد .

اگر ببیند که جوانی پیر شده است عزت و احترامش زیاد می شود و زنها نیز در تعبیر این خواب مثل مردان هستند .

جابر مغربی می گوید : اگر جوانی در خواب ببیند پیر شده است علم و ادب می اموزد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:50  توسط admin | 

تعبیر ' جوان شدن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند جوان شده و ریش سفید او سیاه گشته است پست و فرومایه می شود .

اگر جوان نااشنایی را ببیند از دشمن اسیب و ذلت می بیند و به ارزویش نمی رسد .

اگر ببیند که جوانی پیر شده است عزت و احترامش زیاد می شود و زنها نیز در تعبیر این خواب مثل مردان هستند .

جابر مغربی می گوید : اگر جوانی در خواب ببیند پیر شده است علم و ادب می اموزد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:50  توسط admin | 

تعبیر ' جوشانده ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خوابدی که برای مریضی جوشانده درست کرد و ان جوشانده برای مریض خوب بود خواستار دیانت و پرهیزکاری است ولی اگر ان جوشاندهبرای مریض خوب نبود تعبیرش بر عکس این است .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:50  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جذام ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند که جذام گرفته و بدنش ورم کرده است مال و ثروت به دست می اورد .

اگر دید که مقدار ان روی بدنش کم است مرتکب گناه می گردد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:49  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جعبه (جعبه جواهر)'  در خواب

ابن سیرین می گوید : جعبه در خواب زن یا کنیزاست .

اگر کسی دید که جعبه نو بدست اورد یا خرید یا کسی به او داد زن می گیرد یا کنیزی می خرد .

اگر دید جعبه او شکست یا گم شد از زنش جدا می شود و یا زنش می میرد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند جعبه ای با نقش و نگار و تمیز دارد با زنی ثروتمند از دواج می کند و از او منفعت می بیند

 و اگر بر خلاف این ببیند با زنی زشت و فقیر ازدواج می کند یا کنیزی با این صفات می خرد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:49  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جعبه (جعبه جواهر)'  در خواب

ابن سیرین می گوید : جعبه در خواب زن یا کنیزاست .

اگر کسی دید که جعبه نو بدست اورد یا خرید یا کسی به او داد زن می گیرد یا کنیزی می خرد .

اگر دید جعبه او شکست یا گم شد از زنش جدا می شود و یا زنش می میرد .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند جعبه ای با نقش و نگار و تمیز دارد با زنی ثروتمند از دواج می کند و از او منفعت می بیند

 و اگر بر خلاف این ببیند با زنی زشت و فقیر ازدواج می کند یا کنیزی با این صفات می خرد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:49  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' جگر ' در خواب مال پنهان کرده است .

اگر ببیند جگر مردم است مال پنهان کرده می یابد و خرج می کند .

و اگر ببیند مقدار زیادی جگر پخته یا بریان کرده یا خام دارد گنج پیدا می کند و جگر گوسفند و مال هم مال و نعمت است .

بعضی از معبران می گویند : جگر در خواب فرزند است . چنانکه رسول خدا (ص) فرمودند : فرزندان ما جگرهای ما هستند .

کرمانی می گوید : بیرون امدن جگر در خواب پیدا شدن مال پنهان است و اگر مقدار زیادی جگر ببیند چه پخته باشد و چه خام گنج یا علم غیب پیدا می کند .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر جگر در خواب بر سه وجه است :

1.      فرزند و مال

2.      دوستی که به منزله فرزند باشد

3.      علم .

و اگر ببیند از خانه او جگرها را بیرون می بردند و اتش جگرها را سوزاند پادشاه گنج و مال او را می گیرد و اگر این خواب را شخص عالمی ببیند علم خود را فراموش می کند .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:48  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جنازه ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند که جنازه ای را می برند شخصی که جنازه اش را می برند بر گروهی به تعداد نفراتی که در پی جنازه او بودند حاکم می شود ولی بر انها ظلم و ستم می کند . اگر کسی ببیند که مررده است و جنازه او را می برند و مردم جلوتر از جنازه او راه می روند به شرف و بزرگی می رسد ولی کار دین او خراب است و یا بر افرادی که پشت جنازه او راه می رفته اند حاکم می شود و اگر دید که جنازه مرده ای را برداشته و می برد به خدمت پادشاه مشغول می شود و از او خیر و منفعت می بیند و اگر ببیند که گروهی به دنبال جنازه او در هوا راه می رفتند مرد بزرگی از اهالی ان شهر در مسافرت می میرد و اگر خود را در جنازه ای دی که روی زمین کشیده می شد به مسافرت می رود .

کرمانی می گوید : اگر ببیند زنده ای را در جنازه ای می برند و دنبال جنازه او کسی نیست مقام و منزلتش کم می شود و اگر ببیند مردم دنبال جنازه او هستند تعبیرش برعکس این است یعنی مقام و منزلتش افزایش می یابد . اگر ببیند بر جنازه ای سنگین و بزرگ قرار دارد بر مردم ستم می کند و اگر بر جنازه ای سبک قرار دارد بر مردم بر مردم تحمیل و فشاری ندارد و وضعش خوب می شود و اگر ببیند از جنازه به زمین افتاد یا افرادی که او را می بردند او را از جنازه انداختند از عزت و مقام می افتد و امورش بسته و مسدود می گردد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن  جنازه بر سه وجه است :

1.      بزرگی

2.      حکومت و ولایت

3.      رفعت و مقام .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:48  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جو ' در خواب

کرمانی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که جو تر یا خشک یا پخته می خورد منفعت کمی به او می رسد و اگر ببیند جو دارد یا کسی به او جو بخشید به اندازه ان خیر و نیکی به او می رسد و سالم و تندرست می ماند.

و اگر ببیند جو می کارد برایش مال جمع می شود و کاری که موجب خشنودی خدای متعال است انجام می دهد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : جو در خواب مالی است که راحت و اسان به دست اید و جوفروش مردی است که دنیا بر دین اختیار می کند و در برابر منافع دنیوی از دین دست می کشد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:47  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جوال ' در خواب

ابن سیرین می گوید : جوال در خواب دلیل بر مردی مومن است و برای این موضوع از کلام امیرالمومنین گواه می اورند که فرموده است : همانا دلهای مردمان همانند ظرفهایی است و بهترین انها پرگنجایش ترین انهاست .

اگر کسی در خواب ببیند که جوال نو و بزرگ دارد منفعت می یابد و اگر جوال کوچک باشد منفعتش کمتر است .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:47  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جوالدوز ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' جوالدوز ' در خواب مردی است که کارهای مردم را به هم پیوند دهد مخصوصا کارهای کوچک را .

اگر ببیند کهجوالدوزی به دست اورد یا کسی به او داد با چنین  مردی همنشینی پیدا می کند

و اگر جوالدوز شکست یا گم شد ان مرد هلاک می شود .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:46  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جواهر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : دیدن جواهر یا گوهر در خواب دلیل بر زنی ثروتمند و زیباست .

اگر ببیند جواهری دارد با چنین زنی ازدواج می کند . اگر دید جواهرش گم شد زنش را طلاق می دهد .

اگر کسی در خواب ببیند که جواهر و مروارید می فروشد و ان جواهر مال اوست ان شخص دارای علم و دین است و به همه نیکی و احسان می کند

و اگر دیندار نباشد تعدادی غلام پیدا می کند و به قدر و قیمت ان مال به دست می اورد .

ابراهیم می گوید : اگر ببیند گوهر فروخت واسطگی می کند و دختری را شوهر می دهد . اگر ببیند گوهر سفید دارد صاحب فرزندی می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن ' جواهر ' در خواب بر 7 وجه است :

1.      مال مورد نظر

2.      علم مشهور و پراوازه

3.      فرزندی سرشناس

4.      چیزی معروف و گرانبها

5.      زنی زیبا

6.      سخنی سودمند

7.      خیر و برکت

8.      کاری نیکو

و جواهر فروش در خواب شخصی صاحب علم و دین است و نیز می فرماید : اگر بیننده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند که گوهرهایی را می فروشد علم و دین پیدا می کند .

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:45  توسط admin | 

تعبیر دیدن ' جوراب ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن جوراب در خواب زنی خدمتکار است . اگر ببیند که جوراب نو از ابریشم یا نخی پوشیده است خدمتکاری اصیل دارد و از او بهره می برد .

اگر ببیند جورابی پشمی یا با نقش و نگار دارد کنیزی زیبا رو می خرد یا با زنی زیبا رو ازدواج می کند . اگر ببیند جورابی زرد دارد خدمتکاری مریض پیدا می کند . اگر ببیند که جوراب او قرمز است خدمتکاری شوخ و بی شرم دارد .

اگر ببیند جوراب او سیاه است چنانچه بیننده خواب فردی صالح است تعبیرش خوب است و اگر فاسد بود تعبیرش بد است و اگر ببیند جورابش چرک و کهنه است خدمتکارش را به فساد متهم می کنند و اگر دید جورابش گم شد و یا سوخت خدمتکارش خواهد مرد.

کرمانی می گوید : اگر ببیند جورابش از پوست است اگر از پوست شتر باشد خدمتکارش با همت و اصیل زاده است و اگر از پوست گوسفند باشد خدمتکارش از عامه مردم است و اگر از پوست اسب باشد خدمتکارش از تبار سرداران و لشکریان است و اگر از پوست شکار باشد خدمتکارش از مردم صحرا نشین است .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند جوراب به پا دارد مالش را نگه می دارد و اگر ببیند جوراب سفید و تمیز به پا دارد زکات مالش را داده است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : جوراب مال مردی است که نگاهدارنده مال است و نیز زکات است . اگر ببیند جورابش خوشبوست در زندگی و پس از مرگ مدح و ثنای او را می گویند و اگر بدبو باشد او را سرزنش و نفرین می کنند . اگر ببیند جورابش گم شد دلیل ان است که زکات نمی دهد و مالش گم یا تباه می شود .

بعضی از معبران می گویند : جوراب در خواب مال و نعمت است . اگر جوراب خوشبو باشد زکات مالش را می دهد و اگر بدبو باشد زکات مالش را نمی پردازد و مورد سرزنش و بدگویی مردم قرار می گیرد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:45  توسط admin | 

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با زن خود یا زنی دیگر از راهی غیر معمول جماع می کرد مردی بدعت گزار است و درصدد کار ناروایی بر می اید که به صلاح او نیست و سنت و روش پیغمبر را رعایت نمی کند . اگر دید که با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر او حرام است مجامعت کرد علاقه خویشاوندی از وی قطع می شود و طرف او چه زنده باشد و چه مرده دلیل غم و اندوه است .

دانیال (ع) می گوید : جماع کردن در خواب روا شدن حاجت است . مخصوصا اگر ببیند که نطفه از او بیرون امد . اگر کسی ببیند که با کسی جماع کرد از ان شخص خیر و نیکی به او می رسد و حاجتش براورده می شود و اگر ببیند کسی با او جماع کرد خاندان او ثروتمند می شوند و اگر ببیند با زن خود جماع کرد و در حال جماع زن روی او بود و او در زیر قرار داشت زنی دیگر می گیرد و از او خیر و منفعت می بیند .

کرمانی می گوید : اگر در خواب ببیند که بکارت دختری را برداشت در ان سال با زنی ازدواج می کند یا کنیزی می خرد و اگر ببیند به حرم پادشاه رفت و جماع رفت بر دشمن پیروز می شود و اگر ببیند با حیوان درنده ای جماع کرد تعبیرش همین است و وضعش روبراه می شود و بعضی می گویند از سوی پادشاه به ترس و بیم دچار می شود و اگر ببیند با مرغی جماع کرد از کسی که از نظر تاویل و تعبیر به ان مرغ منسوب است پیروز می شود . اگر ببیند با شخصی مسیحی یا یهودی یا زرتشتی جماع کرد امور دنیوی و مادی او منظم و مرتب می شود . اگر مرد پیری که به کلی شهوت جنسی را از دست داده در خواب ببیند که مثل دوران جوانی شهوت پیدا کرده است شوق و رغبت زیادی به امور و وظایف دینی پیدا می کند و اگر کسی در خواب ببیند که با زنی بدکار و نابکار جماع کرد دنیا پرست می شود و مال حرام به دست می اورد .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند با شتر جماع کرد از سختی نجات می یابد و بر دشمن پیروز می شود و مالش فراوان و نامش مشهور می شود و اگر ببیند با پادشاه جماع کرد محرم و نزدیک پادشاه می شود و اگر ببیند با زن پادشاه جماع کرد از پادشاه به او منفعت می رسد و اگر ببیند با زن حائض جماع کرد وضعش بد می شود و اگر ببیند با زنی جماع کرد که مرده بود وضع و حالش بد می شود تا وقتی که با خویشان او وصلت کند و اگر ان زن زنده باشد  از بستگان او دور و جدا می شود .

اسماعیل اشعث می گوید : اگر کسی د خواب ببیند که با کنیزی که زن اوست جماع کرد از پادشاه به او خیر و منفعت می رسد و اگر ببیند با مرد جوان معروف و اشنایی جماع کرد از او خیری به او می رسد و اگر ببیند با مرد جوان مجهول ناشناسی جماع کرد به وسیله پادشاه حاجتش براورده می شود و اگر ببیند با مردی مرده جماع کرد برای ان مرده خیراتی می کند و اگر زنی در خواب ببیند که با زنی دیگر جماع می کند از او نیکی می بیند و حاجتش بر اورده می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : در خواب جماع کردنی که موجب احتلام گردد و غسل بر او لازم شود تعبیر ندارد . (یعنی از خواب های شیطانی و نفسانی است و تعبیر و معنای خاصی ندارد )

بعضی از معبران می گویند : جماع با زن حائض در خواب دلیل بر سهولت و اسانی کارهای دنیوی بیننده خواب است . اگر در خواب دید طرف جماع زنده است خیر و نیکی به او می رسد و ممکن است به سفر حج برود . اگر ببیند با زنی که مرده است جماع کرد غمگین و مستمند می شود و اگر ببیند با زن مرده بیگانه جماع کرد کاری که از ان ناامید شده انجام می دهد . اگر ببیند با جوان نااشنایی که میان ایشان خصومت و دشمنی است جماع کرد خصومتشان تبدیل به مهر و محبت می شود و از او خیر و نیکی می شود و اگر ان جوان اشنا باشد بر او پیروز می گردد . اگر ببیند با مرد پیری جماع می کرد از بخت خود خیر و نیکی می بیند .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:44  توسط admin | 

تعبیر دیدن 'جوی اب ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب جوی ابی ببیندچنانچه اب جوی گوارا و تمیز باشد زندگانی او همراه با خوشیو اسایش خواهد بود و اگر ببیند که در جایی نااشنا از جویی اب گوارا می خورد به کاری مجهول اشتغال پیدا می کند و عمرش دراز خواهد بود و به مقدار ابی که خورده سود و منفعت به او می رسد و اگر اب جوی شور و تلخ باشد دلیل بر تلخی زندگانی اوست و نیز می گویند : اصل جوی در خواب وکیل است .

اگر کسی در خواب اب جوی را روان و زلال و صاف ببیند مقرب می شود و کارش روبراه می گردد و جریان پیدا می کند و اگر اب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و اشفته می شود و هر جای جوی اب ببیند دلیل بر وکیل ان ناحیه است و هر کم و زیاد در جوی ببیند به ان وکیل مربوط می شود .

اگر ببیند روی تختی نشسته و در زیر ان اب روان است نعمت و دولت و بخت و اقبال به او رو می اورد و امور هر دو جهان او خوب می شود .

خدای متعال می فرماید : از زیر جایگاه ایشان نهرها روان است و در انجا هرچه بخواهند برایشان فراهم و اماده است –سوره نحل ایه31 .

اگر کسی در خواب ببیند که در جوی اب صاف و زلالی نشست از غم خلاص می شود و اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ان را می پردازد و اگر در سفر باشد به رودی بر می گردد .

جابر مغربی می گوید : جوی در خواب مردی مهم و سرشناس و بامنفعت است . اگر کسی در خواب ببیند که از جوی اب برداشت به اندازه ان از مردی سرشناس مال به دست می اورد و جوی کوچک زندگانی است .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388ساعت 11:43  توسط admin |